காமினி பொன்சேகா: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு