புவேர்ட்டோ ரிக்கோ: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு