"அம்மான்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு