வேதிப்பொருள்களின் நச்சு விளைவுகளின் பதிவேடு - Other languages