தண்ணடை என்னும் மருத நிலங்களை போரில் சிறந்த வெற்றிச் செயல்களைச் செய்த வீரர்களுக்கு பழங்காலத்தில் கொடுக்கும் வழக்கமாய் இருந்தது. ஆதாரமாகக் கீழ்வரும் புறநானூறு பாடல்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது.

புறநானூறுதொகு

"ஓடல் செல்லாப் பீடுநடை யாளர் நெடுநகர்ப் பொய்கைப் பிறழிய வாளை நெல்லுடை நெடுநகர்க் கூட்டு முதல் புரளும் தண்ணடை பெறுதல்" - புறம் 287

"தண்ணடை பெறுதலும் உரித்தே வைந்நுதி நெடுவேல் பாய்ந்த மார்பின் மடல்வன் போந்தையின் நிற்கு மோர்க்கே" - புறம் 297

இப் புறநானூற்றுப் பாடற்பகுதிகள் மன்னர்கள் வீரர்களுக்குத் தண்ணடை நல்கும் வழக்கம் இருந்ததை உணர்த்தும். தண்ணடை பெறுதல் அக்காலத்தில் சிறந்ததாகக் கருதப்பட்டது.

'பெருநீர் மேலும்' என்னும் புறநானூற்றுப்பாட்டை (புறம் - 297) எடுத்துக்காட்டி நச்சினார்க்கினியர் "சீறூர் புரவலாகக் கொள்ளேன், தண்ணடை கொள்வேன் எனத் தன்னுறு தொழில் கூறினான்" என்று கூறியிருப்பது மறக்குடி மகள் தன் மகனுக்கு வேந்தன் தண்ணடை தருதல் வேண்டும் என்று விரும்பினாள் என்பதாகும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தண்ணடை&oldid=2671501" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது