தாவரங்களில் உள்ள நிறமிகள்

தாவரங்களில் உள்ள நிறமிகள்தொகு

 
பச்சையம் நிறமி.
 
ஆந்தோசையனின் ஊதா நிறமி

குளோரோபில் எனும் பச்சை நிற நிறமிகள் மூலம் தாவரங்களில் ஒளிசேர்கைக்கு எனும் பணி நடைபெருகின்றன். மேலும் பல சிகப்பு மற்றும் மஶ்ச்ள் நிற நிறமிகள் ஒளிசேர்கையின் போது சூரிய ஆற்றலை பெற உதவியக உள்ளது. நிறமிகளின் மற்றொரு பணி, வண்ண மலர்கள் மூலம் பூச்சிகளை கவர்ந்து மகரந்தசேர்கை நடைபெற ஊக்குவிக்கின்றன்.

தாவர நிறமிகள் பல்வேறு வகையன மூலக்கூறுகளை கொண்டது, அவையவன போர்பைரின், கரோடினாய்டு, அன்தோசயனின், மற்றும் பீட்டலயின். அனைத்து உயிரி நிறமிகளும் குறிப்பிட்ட அலைநீளம் கொண்ட சூரிய ஆற்றலை உட்கிரகிக்கும் தன்மையுடையது.

[1][2]

  1. "The Science of Color in Autumn Leaves".
  2. Hortensteiner, S. (2006). "Chlorophyll degradation during senescence". Annual Review of Plant Biology 57: 55–77. doi:10.1146/annurev.arplant.57.032905.105212. பப்மெட்:16669755.