முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

உறைதல்

(திண்மமாதல் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இயற்பியல், வேதியியல் வரையரைகளின் படி ஒரு நீர்மம் திண்மமாக மாறும் செயல் உறைதல் எனப்படுகிறது. இது திண்மமாதல் எனவும் அழைக்கப் படும். எந்த வெப்பநிலையில் ஒரு பொருளானது உறைகிறதோ அதுவே அப்பொருளின் உறைநிலை எனப்படுகிறது, ஆனால் இந்த உறை வெப்பநிலை, பொருள் இருக்கும் சூழ் அழுத்தநிலையைப் பொருத்தும் உள்ளது. திண்மத்தில் இருந்து நீர்மத்திற்கு மாறும் செயலான உருகுதல் இதற்கு நேர்மாறான செயல் ஆகும். பெரும்பாலான பொருட்களுக்கு உறைநிலையும் உருகுநிலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தநிலையில் ஒன்றாகவே உள்ளது.

(எ.கா) பாதரசத்தின் உறைநிலையும் உருகுநிலையும் ஒன்றே.

உணவு பதப்படுத்தல்தொகு

உணவினை பதப்படுத்த உறைதல் முறையே பொதுவாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இது நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்துவதால் உணவு கெடாமல் காக்கப் படுகிறது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உறைதல்&oldid=1888950" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது