திருத்தந்தை சிக்ஸ்துஸ்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 5 திருத்தந்தையர்கள் சிக்ஸ்துஸ் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்: