திருத்தந்தை பாஸ்கால்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 2 திருத்தந்தையர்கள் பாஸ்கால் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்:

இப்பெயரில் ஆட்சி செய்த எதிர்-திருத்தந்தையர்கள்: