திருத்தந்தை ஸ்தேவான்

திருத்தந்தை ஸ்தேவான் என்னும் பெயர் பின்வருபவர்களைக் குறிக்கலாம்: