தென்சிலுவை (விண்மீன் குழாம்)

தென்சிலுவை (ஆங்கிலம்:crux) என்பது நவீன 88 விண்மீன் குழாம்களில் மிகச் சிறியது ஆகும். இதனது இலத்தீன் பெயர் சிலுவையைக் குறிக்கிறது. இது வானத்தின் தென்திசையில் அடிவானத்தை நோக்கி சற்றுச் சாய்ந்த நிலையில் காணப்படும். இதற்கு மிக அருகில் உள்ள விண்மீன் பீட்டா செண்டோரி ஆகும். இதைத் தென் அரைக்கோளத்தில் இருந்து தெளிவாகக் காணலாம். இந்த விண்மீன் குழாமில், சிலுவையில் நீளமான பகுதி தென் திசையைக் காட்டுவதால் தென்சிலுவை எனப்படுகிறது.[1]

தென்சிலுவை
{{{name-ta}}}
விண்மீன் கூட்டம்
தென்சிலுவை
{{{name-ta}}} இல் உள்ள விண்மீன்கள்
சுருக்கம்Cru
GenitiveCrucis
ஒலிப்பு/ˈkrʌks/, genitive /ˈkrs[invalid input: 'ɨ']s/
அடையாளக் குறியீடுcrux
வல எழுச்சி கோணம்12.5 h
நடுவரை விலக்கம்−60°
கால்வட்டம்SQ3
பரப்பளவு68 sq. deg. (88th)
முக்கிய விண்மீன்கள்4
பேயர்/ஃபிளேஸ்டெட் குறியீடு
19
புறவெளிக் கோள்களுடைய விண்மீன்கள்2
> 3.00m ஒளிமிகுந்த விண்மீன்கள்5
10.00 பார்செக் தூரத்திற்குள் உள்ள விண்மீன்கள்0
ஒளிமிகுந்த விண்மீன்Acrux (α Cru) (0.87m)
மிக அருகிலுள்ள விண்மீண்η Cru
(64.22 ly, 19.69 pc)
Messier objects0
எரிகல் பொழிவுCrucids
அருகிலுள்ள
விண்மீன் கூட்டங்கள்
Centaurus
Musca
Visible at latitudes between +20° and −90°.
May மாதத்தில் 21:00 (மாலை 9.00) மணிக்கு தெளிவாகக் காணலாம்.

மேற்கோள்

தொகு