தெரிநிலை வினைமுற்று

தெரிநிலை வினைமுற்று என்பது செய்பவன் முதலா செய்பொருள் ஈறாக அமையும் ஆறையும் காட்டும் வினைமுற்று ஆகும்.

எ.கா: கயல்விழி தொடுத்தாள்

இதில்

  • கயல்விழி என்பது வினையைச் செய்யும் கருத்தா
  • தொடுத்தாள் என்பது கருத்தாவின் செயலை உணர்த்தும் வினைமுற்று. இச்சொல்லிலிருந்து,
செய்பவன் - கயல்விழி
கருவி - நார், பூ, கை
நிலம் - அவள் இருப்பிடம்
செயல் - தொடுத்தல்
காலம் - இறந்த காலம்
செய்பொருள் - மாலை

ஆகியவற்றை அறியலாம்.

இவ்வாறு, செய்பவன், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய்பொருள் என்னும் ஆறையும் உணர்த்துவது தெரிநிலை வினைமுற்று ஆகும். இவற்றுள் சில குறைந்து வரும் ஆனால் காலத்தைத் தெளிவாகக் காட்டும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தெரிநிலை_வினைமுற்று&oldid=3476660" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது