தேசிய ஆவணக் காப்பகங்களின் பட்டியல்

ஆசியாதொகு

* தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம்http://www.tanap.net/content/archives/archives.cfm?ArticleID=202

ஐரோப்பாதொகு

ஆஸ்திரேலியாதொகு

வட அமெரிக்காதொகு