தொல்லியல் அருங்காட்சியகம்

தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் (archaeology museum) என்பது தொல்பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட அருங்காட்சியகம் ஆகும்.

புவேர்ட்டோ ரிக்கோவின் பொன்சியிலுள்ள டைபசு தொல்குடி சடங்குமுறை மையம் (Tibes Indigenous Ceremonial Center). இங்கு ஈராயிரமாண்டுகளுக்கும் மேலான தொல்பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.[1]

அமைவு தொகு

ஏதென்சின் பண்டைய அகோரா[2], ரோமானிய அரங்கம்[3] போன்ற பல தொல்லியல் அருங்காட்சிகங்கள் திறந்தவெளி அருங்காட்சியங்களாக அமைந்துள்ளன. கெய்ரோவிலுள்ள எகிப்திய அருங்காட்சியகம், பெய்ரூட்டின் தேசிய அருங்காட்சியகங்கள் போன்ற சில கட்டிடங்களுக்குள்ளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் சிலவற்றில் தொல்பொருட்கள் திறந்தவெளிகளிலும் கட்டிடங்களின் உள்ளுமாகவும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தொல்லியல் அருங்காட்சியங்களில் கடல்சார் தொல்பொருட்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டவையும் உள்ளன

எடுத்துக்காட்டுகள் தொகு

படத்தொகுப்பு தொகு

குற்றாலம், தொல்லியல் அருங்காட்சியகத்தில் கட்டிடத்தின் உட்புறத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள தொன்மை வாய்ந்த படிமங்கள்:

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Juan Gonzalez-Colon, President, Sociedad Guaynia de Arqueologia e Historia, Ponce, Puerto Rico. Luis M. Rodriguez-Morales, Certifying Official and State Historic Preservation Officer, State Historic Preservation Office, San Juan, Puerto Rico. 16 February 1978. In National Register of Historic Places Registration Form - Tibes Indigenous Ceremonial Center. United States Department of the Interior. National Park Service. (Washington, D.C.) Page 3. Listing Reference Number 78003381. 14 April 1978.
  2. R. E. Wycherley. Literary and Epigraphical Testimonia (Athenian Agora). American School of Classical Studies. 1957. p. 27.
  3. David Watkin. The Roman Forum. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 2009. ISBN 9780674033412 p. 22. Accessed 6 March 2010.