தோல்சரக்கு நுட்பியல்

தோல் பதனிடல், சாயம் ஏற்றுதல், தோல் பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல் (உடைகள், செருப்பு) போன்ற நுட்பங்களை தோல்சரக்கு நுட்பியல் ஆய்ந்து பயன்படுத்துகின்றது.

வெளி இணைப்புகள் தொகு