நார்ப்புரதம்

நார்ப்புரதம் (scleroproteins) என்பது இரண்டு முக்கியமான புரதங்களில் ஒருவகை. மற்றது உருண்டைப் புரதம். இந்த நார்ப்புரதம் மாந்தர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உடல்களில் மட்டுமே காணப்படும் புரத வகை.

டுரோப்போக்-
கொல்லாஜன் என்னும் மூவிழை முறுக்கு

நார்ப்புரதங்கள் பொதுவாக நீரில் கரையாத, எளிதில் பிரியாத, உறுதியான, கம்பி போன்ற வடிவில் காணப்படும் புரதப் பொருள். இவற்றில் காணப்படும் நார் போன்ற இழைகளுக்கு இடையே பலவகைகளில் மூலக்கூறு இணைப்புகளும் காணப்படும் (டை-சல்பைடு பிணைப்புகள்). நகமியம் (கெரட்டின்) எனப்படும் கெட்டியான புரதம் இவ்வகை நார்ப்புரதப்பொருள்களால் ஆனவை.

நார்ப்புரதம், உடல்தசைகளில் உள்ள இணைப்புத் திசுககளிலும் (connective tissues), குருத்தெலும்பிலும், எலும்பின் உள்கட்டமைப்பிலும், தசையிலும் (தசை இழைகளிலும்) காணப்படுகின்றது.

நார்ப்புரதத்திற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்: நகமியம் என்னும் கெரட்டின், கொல்லாஜன் (collagen) என்னும் கெட்டியான சேரகநார்ப்புரதம், எலாஸ்ட்டின் எனப்படும் நீட்சிப்புரதம் (elastin)

See alsoதொகு

External linksதொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நார்ப்புரதம்&oldid=2741839" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது