புள்ளியியலில் ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்வெண் (frequency) என்பது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சமவாய்ப்புச் சோதனையின் போது அந்நிகழ்ச்சி எத்தனை முறை நடைபெறுகிறது என்பதைக் குறிக்கும் எண்ணாகும். என்ற நிகழ்ச்சியின் நிகழ்வெண் எனக் குறிக்கப்படுகிறது. வரைபடங்களில் இந்நிகழ்வெண்கள், நிகழ்வெண் செவ்வகப்படங்கள் மூலம் குறிக்கப்படுகின்றன.

சார்புடை நிகழ்வெண்

ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்வெண்ணை மொத்த நிகழ்ச்சிகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கக் கிடைப்பது அந்நிகழ்ச்சியின் சார்புடை நிகழ்வெண் (relative frequency) ஆகும்:

அனைத்து நிகழ்ச்சிகளின் () சார்புடை நிகழ்வெண்களின் () மதிப்புகளை வரைபடத்தில் குறித்தால் நிகழ்வெண் பரவல் கிடைக்கும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நிகழ்வெண்&oldid=1408352" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது