நிலவியல் தோற்றப்பாடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(நிலவியல் தோற்றப்பாடு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

ஒரு நிலவியல் தோற்றப்பாடு என்பது, நிலவியல் சார்ந்த விளக்கங்களைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு தோற்றப்பாடு ஆகும். இத்தகைய நிலவியல் தோற்றப்பாடுகள் சிலவற்றைக் கீழேயுள்ள பட்டியலில் காணமுடியும்.

 1. கனிமவியல் தோற்றப்பாடுகள்
 2. பாறையியல் தோற்றப்பாடுகள்
  1. பாறை வகைகள்
   1. தீப்பாறை
    • தீப்பாறை உருவாக்க வழிமுறைகள்
   2. படிவுப் பாறை
   3. உருமாறிய பாறை
 3. அகப்பிறப்புத் தோற்றப்பாடுகள்
  1. தட்டுப் புவிப்பொறைக் கட்டமைப்பு
   1. கண்டப் பெயர்ச்சி
   2. நிலநடுக்கம்
   3. பெருங்கடற் பள்ளம்
  2. புறப்பிறப்புத் தோற்றப்பாடுகள்
   1. சரிவுத் தோற்றப்பாடு
    1. வீழ்ச்சி (slump)
    2. நிலச்சரிவு
   2. சூழ்நிலைச் சிதைவுத் தோற்றப்பாடுகள்
    1. அரிப்பு
   3. பனிப்பாறைத் தோற்றப்பாடுகள்
    1. உறைபனிப்பரவல்
    2. பனிக்கட்டியாற்றுப்படிவுகள்
    3. தொங்கு பள்ளத்தாக்குகள்
   4. வளிமண்டலத் தோற்றப்பாடுகள்
   5. மொத்தல் தோற்றப்பாடுகள்
    1. மொத்தல் நிலக்குழி
  3. இணைந்த அகப்பிறப்பு-புறப்பிறப்புத் தோற்றப்பாடுகள்
   1. மலையாக்கம்
   2. வடிகால் உருவாக்கம்
    1. ஓடை பிடிப்பு (Stream capture)