நெட்டெழுத்து

[1]எழுத்துக்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்ற கால அளவைக் கொண்டே குற்றெழுத்து, நெட்டெழுத்து வகைப்படுத்தப்படுகிறது. எழுத்துக்களில் இரண்டு மாத்திரை அளவு நீண்டொலிக்கும் எழுத்துக்களுக்கு நெட்டெழுத்து என்று பெயர்.

உயிர் எழுத்துக்களில் ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஒள எனும் ஏழு எழுத்துக்களும் நெட்டெழுத்துக்களாகும். உயிர்மெய் நெட்டெழுத்துக்கள் 126

  1. http://www.tamilgrammar.in/2017/02/neteluthu.htm
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நெட்டெழுத்து&oldid=2192522" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது