பஞ்சாபிக் குர்த்தாவும் தாம்பாவும்

பாங்கரா (நடனம்) குர்த்தாவும் தெக்மத்தும் அணிந்த பஞ்சாபி நடனக் கலைஞர்கள்.

பஞ்சாபிக் குர்த்தாவும் தாம்பாவும் (Punjabi Kurta and Tamba) பஞ்சாபில் ஆடவர் அணியும் மரபான ஆடைகளாகும் .

பஞ்சாபித் தாம்பாதொகு

தாம்பா/தெக்மத்தொகு

 
பஞ்சாபிக் குர்த்தா, தாம்பா/தெக்மத்


பஞ்சாபிக் குர்த்தாதொகு


மேற்கோள்கள்தொகு

]]