ஆர்த்திஇராமமூர்த்தி

" காலங்கள் மாறினாலும்

கணங்கள் மாறினாலும்

கனவுகள் மாறுவதில்லை !!! " '

இது தான் என்னுடைய வாழ்க்கை தத்துவம். இது என்னுடைய சுய தத்துவம்