பெயர் : திவ்யா

படிப்பு: தமிழ் இளநிலை ஆய்வியல் நிறைஞர் - M. Phil. - Tamil

ஆர்வம்: கணினி சார்ந்த தமிழ் செயல்கள்