பயனர்:Dineshkumar Ponnusamy/திட்டம்/விக்கியோடு விளையாடு/முகப்பு

திட்ட மேலான்மை

தொகு

முக்கிய பக்கங்கள்

தொகு
பக்கங்களும் செய்திகளும்
மொத்தம் 36 செய்திகள் இவ்விளையாட்டில் உள்லது. பயனர் பக்கம்: 15, பயனர் துணைப்பக்கம்:7, பயனர் துனைப்பக்கப் பேச்சு: 5, பயனர் பக்கப் பேச்சு: 1, பயனர் பேச்சு துனைப்பக்கம்: 8
misc

Characters

தொகு

நிலை 1

தொகு

நிலை 2

தொகு

நிலை 3

தொகு

நிலை 4

தொகு

நிலை 5

தொகு

நிலை 6

தொகு

நிலை 7

தொகு
backgrounds
navigation
logos
files
Constellation
Skill meter
Avatars
Success sounds (cheery)

Mission end page sounds

Fail sounds (funny)

Background sounds (more/less funky)

Guide tours

தொகு