பயனர்:Drsrisenthil/மேற்கோள்கள்

மருத்துவக் கட்டுரைகளுக்குரிய உசாத்துணைகளின் தொகுப்பு.

மாதிரி அமைப்பு தொகு

{{cite journal |author= |year= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |publisher= |doi= |pmid= |pmc= |url= |accessdate= }}
{{cite book |title= |last= |first= |authorlink= |year= |publisher= |location= |isbn= |page= |pages= |accessdate=August 16, 2012 |url=}}
{{cite web |url= |title= |author= |date= |work= |publisher= |accessdate=16 August 2012}}


மேற்கோள்கள் தொகு

கட்டுரை உள்ளடக்கம். [1][2]

  1. . 
  2. . 
<ref name="a1">

 {{columns-list|2|

 {{Reflist|refs=

 <ref name="a1">{{cite book |title=|last= |first= |authorlink= |year=|publisher= |edition=|location= |isbn= |page= |chapter=|pages= |accessdate=August 16, 2012 |url=}}</ref>

 }}

 }}

Circulating Endothelial Cells, Endothelial Progenitor Cells தொகு

New test to predict heart attack based on Circulating Endothelial Cells தொகு

உள்ளக மருத்துவம் தொகு

(Template:Cite_book)

(Template:Cite_web)