பயனர்:Santhoshguru/தமிழில் எழுத உதவும் செயலி

<html>
<head>
<title> Unicode Converter </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<!-- This code is inspired from http://higopi.com/ucedit/Tamil.html, you can contact the author Gopi at gopi@higopi.com -->
<script language="JavaScript" >
<!--
function cTT(txt) 
{  
a = txt.split("\u001F");
if (a != null)
 for(i=0;i<a.length;i+=2)
	a[i] = startTamilText(a[i]);
retStr = a.join("\u001F");
return retStr;
}

function startTamilText(t)
{
t = t.replace(/f/gi, "qp");
t = t.replace(/B/g, "b");
t = t.replace(/C/g, "c");
t = t.replace(/D/g, "d");
t = t.replace(/G/g, "g");
t = t.replace(/J/g, "j");
t = t.replace(/K/g, "k");
t = t.replace(/M/g, "m");
t = t.replace(/P/g, "p");
t = t.replace(/Q/g, "q");
t = t.replace(/T/g, "t");
t = t.replace(/V/g, "v");
t = t.replace(/W/g, "w");
t = t.replace(/X/g, "x");
t = t.replace(/Y/g, "y");
t = t.replace(/Z/g, "z");

t = t.replace(/njau/g, "\u0B9E\u0BCC");  
t = t.replace(/njai/g, "\u0B9E\u0BC8");  
t = t.replace(/njee/g, "\u0B9E\u0BC7");  
t = t.replace(/njoo/g, "\u0B9E\u0BCB");  
t = t.replace(/njaa/g, "\u0B9E\u0BBE");  
t = t.replace(/njuu/g, "\u0B9E\u0BC2");  
t = t.replace(/njii/g, "\u0B9E\u0BC0");  
t = t.replace(/nja/g, "\u0B9E");  
t = t.replace(/nji/g, "\u0B9E\u0BBF");  
t = t.replace(/njI/g, "\u0B9E\u0BC0");  
t = t.replace(/njA/g, "\u0B9E\u0BBE");  
t = t.replace(/nje/g, "\u0B9E\u0BC6");  
t = t.replace(/njE/g, "\u0B9E\u0BC7");  
t = t.replace(/njo/g, "\u0B9E\u0BCA");  
t = t.replace(/njO/g, "\u0B9E\u0BCB");  
t = t.replace(/nju/g, "\u0B9E\u0BC1");  
t = t.replace(/njU/g, "\u0B9E\u0BC2");   
t = t.replace(/nj/g, "\u0B9E\u0BCD");  

t = t.replace(/ngau/g, "\u0B99\u0BCC");  
t = t.replace(/ngai/g, "\u0B99\u0BC8");  
t = t.replace(/ngee/g, "\u0B99\u0BC7");  
t = t.replace(/ngoo/g, "\u0B99\u0BCB");  
t = t.replace(/ngaa/g, "\u0B99\u0BBE");  
t = t.replace(/nguu/g, "\u0B99\u0BC2");  
t = t.replace(/ngii/g, "\u0B99\u0BC0");  
t = t.replace(/nga/g, "\u0B99");  
t = t.replace(/ngi/g, "\u0B99\u0BBF");  
t = t.replace(/ngI/g, "\u0B99\u0BC0");  
t = t.replace(/ngA/g, "\u0B99\u0BBE");  
t = t.replace(/nge/g, "\u0B99\u0BC6");  
t = t.replace(/ngE/g, "\u0B99\u0BC7");  
t = t.replace(/ngo/g, "\u0B99\u0BCA");  
t = t.replace(/ngO/g, "\u0B99\u0BCB");  
t = t.replace(/ngu/g, "\u0B99\u0BC1");  
t = t.replace(/ngU/g, "\u0B99\u0BC2");  
t = t.replace(/ng/g, "\u0B99\u0BCD");  

t = t.replace(/shau/g, "\u0BB7\u0BCC");  
t = t.replace(/shai/g, "\u0BB7\u0BC8");  
t = t.replace(/shee/g, "\u0BB7\u0BC7");  
t = t.replace(/shoo/g, "\u0BB7\u0BCB");  
t = t.replace(/shaa/g, "\u0BB7\u0BBE");  
t = t.replace(/shuu/g, "\u0BB7\u0BC2");  
t = t.replace(/shii/g, "\u0BB7\u0BC0");  
t = t.replace(/sha/g, "\u0BB7");  
t = t.replace(/shi/g, "\u0BB7\u0BBF");  
t = t.replace(/shI/g, "\u0BB7\u0BC0");  
t = t.replace(/shA/g, "\u0BB7\u0BBE");  
t = t.replace(/she/g, "\u0BB7\u0BC6");  
t = t.replace(/shE/g, "\u0BB7\u0BC7");  
t = t.replace(/sho/g, "\u0BB7\u0BCA");  
t = t.replace(/shO/g, "\u0BB7\u0BCB");  
t = t.replace(/shu/g, "\u0BB7\u0BC1");  
t = t.replace(/shU/g, "\u0BB7\u0BC2");   
t = t.replace(/sh/g, "\u0BB7\u0BCD");  


t = t.replace(/ nau/g, " \u0BA8\u0BCC");  
t = t.replace(/ nai/g, " \u0BA8\u0BC8");  
t = t.replace(/ nee/g, " \u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/ noo/g, " \u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/ naa/g, " \u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/ nuu/g, " \u0BA8\u0BC2");  
t = t.replace(/ nii/g, " \u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/ na/g, " \u0BA8");  
t = t.replace(/ ni/g, " \u0BA8\u0BBF");  
t = t.replace(/ nI/g, " \u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/ nA/g, " \u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/ ne/g, " \u0BA8\u0BC6");  
t = t.replace(/ nE/g, " \u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/ no/g, " \u0BA8\u0BCA");  
t = t.replace(/ nO/g, " \u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/ nu/g, " \u0BA8\u0BC1");  
t = t.replace(/ nU/g, " \u0BA8\u0BC2");   

t = t.replace(/-nau/g, "\u0BA8\u0BCC");  
t = t.replace(/-nai/g, "\u0BA8\u0BC8");  
t = t.replace(/-nee/g, "\u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/-noo/g, "\u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/-naa/g, "\u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/-nuu/g, "\u0BA8\u0BC2");  
t = t.replace(/-nii/g, "\u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/-na/g, "\u0BA8");  
t = t.replace(/-ni/g, "\u0BA8\u0BBF");  
t = t.replace(/-nI/g, "\u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/-nA/g, "\u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/-ne/g, "\u0BA8\u0BC6");  
t = t.replace(/-nE/g, "\u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/-no/g, "\u0BA8\u0BCA");  
t = t.replace(/-nO/g, "\u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/-nu/g, "\u0BA8\u0BC1");  
t = t.replace(/-nU/g, "\u0BA8\u0BC2");  

t = t.replace(/n-au/g, "\u0BA8\u0BCC");  
t = t.replace(/n-ai/g, "\u0BA8\u0BC8");  
t = t.replace(/n-ee/g, "\u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/n-oo/g, "\u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/n-aa/g, "\u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/n-uu/g, "\u0BA8\u0BC2");  
t = t.replace(/n-ii/g, "\u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/n-a/g, "\u0BA8");  
t = t.replace(/n-i/g, "\u0BA8\u0BBF");  
t = t.replace(/n-I/g, "\u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/n-A/g, "\u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/n-e/g, "\u0BA8\u0BC6");  
t = t.replace(/n-E/g, "\u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/n-o/g, "\u0BA8\u0BCA");  
t = t.replace(/n-O/g, "\u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/n-u/g, "\u0BA8\u0BC1");  
t = t.replace(/n-U/g, "\u0BA8\u0BC2"); 
    
t = t.replace(/wau/g, "\u0BA8\u0BCC");  
t = t.replace(/wai/g, "\u0BA8\u0BC8");  
t = t.replace(/wee/g, "\u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/woo/g, "\u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/waa/g, "\u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/wuu/g, "\u0BA8\u0BC2");  
t = t.replace(/wii/g, "\u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/wa/g, "\u0BA8");  
t = t.replace(/wi/g, "\u0BA8\u0BBF");  
t = t.replace(/wI/g, "\u0BA8\u0BC0");  
t = t.replace(/wA/g, "\u0BA8\u0BBE");  
t = t.replace(/we/g, "\u0BA8\u0BC6");  
t = t.replace(/wE/g, "\u0BA8\u0BC7");  
t = t.replace(/wo/g, "\u0BA8\u0BCA");  
t = t.replace(/wO/g, "\u0BA8\u0BCB");  
t = t.replace(/wu/g, "\u0BA8\u0BC1");  
t = t.replace(/wU/g, "\u0BA8\u0BC2");  
t = t.replace(/ n/g, " \u0BA8\u0BCD");  
t = t.replace(/n-/g, "\u0BA8\u0BCD");  
t = t.replace(/-n/g, "\u0BA8\u0BCD");  
t = t.replace(/w/g, "\u0BA8\u0BCD");  
t = t.replace(/^n/g, "\u0BA8\u0BCD");  
t = t.replace(/\nn/g, "\u0BA8\u0BCD");  


t = t.replace(/ nth/g, " \u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BCD");   
t = t.replace(/nthau/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BCC");  
t = t.replace(/nthai/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC8");  
t = t.replace(/nthee/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC7");  
t = t.replace(/nthoo/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BCB");  
t = t.replace(/nthaa/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BBE");  
t = t.replace(/nthuu/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC2");  
t = t.replace(/nthii/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC0");  
t = t.replace(/ntha/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4");  
t = t.replace(/nthi/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BBF");  
t = t.replace(/nthI/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC0");  
t = t.replace(/nthA/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BBE");  
t = t.replace(/nthe/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC6");  
t = t.replace(/nthE/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC7");  
t = t.replace(/ntho/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BCA");  
t = t.replace(/nthO/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BCB");  
t = t.replace(/nthu/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC1");  
t = t.replace(/nthU/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BC2");  
t = t.replace(/nth/g, "\u0BA8\u0BCD\u0BA4\u0BCD"); 

t = t.replace(/dhau/g, "\u0BA4\u0BCC");  
t = t.replace(/dhai/g, "\u0BA4\u0BC8");  
t = t.replace(/dhee/g, "\u0BA4\u0BC7");  
t = t.replace(/dhoo/g, "\u0BA4\u0BCB");  
t = t.replace(/dhaa/g, "\u0BA4\u0BBE");  
t = t.replace(/dhuu/g, "\u0BA4\u0BC2");  
t = t.replace(/dhii/g, "\u0BA4\u0BC0");  
t = t.replace(/dha/g, "\u0BA4");  
t = t.replace(/dhi/g, "\u0BA4\u0BBF");  
t = t.replace(/dhI/g, "\u0BA4\u0BC0");  
t = t.replace(/dhA/g, "\u0BA4\u0BBE");  
t = t.replace(/dhe/g, "\u0BA4\u0BC6");  
t = t.replace(/dhE/g, "\u0BA4\u0BC7");  
t = t.replace(/dho/g, "\u0BA4\u0BCA");  
t = t.replace(/dhO/g, "\u0BA4\u0BCB");  
t = t.replace(/dhu/g, "\u0BA4\u0BC1");  
t = t.replace(/dhU/g, "\u0BA4\u0BC2");   
t = t.replace(/dh/g, "\u0BA4\u0BCD");  

t = t.replace(/chau/g, "\u0B9A\u0BCC");  
t = t.replace(/chai/g, "\u0B9A\u0BC8");  
t = t.replace(/chee/g, "\u0B9A\u0BC7");  
t = t.replace(/choo/g, "\u0B9A\u0BCB");  
t = t.replace(/chaa/g, "\u0B9A\u0BBE");  
t = t.replace(/chuu/g, "\u0B9A\u0BC2");  
t = t.replace(/chii/g, "\u0B9A\u0BC0");  
t = t.replace(/cha/g, "\u0B9A");  
t = t.replace(/chi/g, "\u0B9A\u0BBF");  
t = t.replace(/chI/g, "\u0B9A\u0BC0");  
t = t.replace(/chA/g, "\u0B9A\u0BBE");  
t = t.replace(/che/g, "\u0B9A\u0BC6");  
t = t.replace(/chE/g, "\u0B9A\u0BC7");  
t = t.replace(/cho/g, "\u0B9A\u0BCA");  
t = t.replace(/chO/g, "\u0B9A\u0BCB");  
t = t.replace(/chu/g, "\u0B9A\u0BC1");  
t = t.replace(/chU/g, "\u0B9A\u0BC2");   
t = t.replace(/ch/g, "\u0B9A\u0BCD");  

t = t.replace(/zhau/g, "\u0BB4\u0BCC");  
t = t.replace(/zhai/g, "\u0BB4\u0BC8");  
t = t.replace(/zhee/g, "\u0BB4\u0BC7");  
t = t.replace(/zhoo/g, "\u0BB4\u0BCB");  
t = t.replace(/zhaa/g, "\u0BB4\u0BBE");  
t = t.replace(/zhuu/g, "\u0BB4\u0BC2");  
t = t.replace(/zhii/g, "\u0BB4\u0BC0");  
t = t.replace(/zha/g, "\u0BB4");  
t = t.replace(/zhi/g, "\u0BB4\u0BBF");  
t = t.replace(/zhI/g, "\u0BB4\u0BC0");  
t = t.replace(/zhA/g, "\u0BB4\u0BBE");  
t = t.replace(/zhe/g, "\u0BB4\u0BC6");  
t = t.replace(/zhE/g, "\u0BB4\u0BC7");  
t = t.replace(/zho/g, "\u0BB4\u0BCA");  
t = t.replace(/zhO/g, "\u0BB4\u0BCB");  
t = t.replace(/zhu/g, "\u0BB4\u0BC1");  
t = t.replace(/zhU/g, "\u0BB4\u0BC2");  
  
t = t.replace(/zh/g, "\u0BB4\u0BCD");  
t = t.replace(/zau/g, "\u0BB4\u0BCC");  
t = t.replace(/zai/g, "\u0BB4\u0BC8");  
t = t.replace(/zee/g, "\u0BB4\u0BC7");  
t = t.replace(/zoo/g, "\u0BB4\u0BCB");  
t = t.replace(/zaa/g, "\u0BB4\u0BBE");  
t = t.replace(/zuu/g, "\u0BB4\u0BC2");  
t = t.replace(/zii/g, "\u0BB4\u0BC0");  
t = t.replace(/za/g, "\u0BB4");  
t = t.replace(/zi/g, "\u0BB4\u0BBF");  
t = t.replace(/zI/g, "\u0BB4\u0BC0");  
t = t.replace(/zA/g, "\u0BB4\u0BBE");  
t = t.replace(/ze/g, "\u0BB4\u0BC6");  
t = t.replace(/zE/g, "\u0BB4\u0BC7");  
t = t.replace(/zo/g, "\u0BB4\u0BCA");  
t = t.replace(/zO/g, "\u0BB4\u0BCB");  
t = t.replace(/zu/g, "\u0BB4\u0BC1");  
t = t.replace(/zU/g, "\u0BB4\u0BC2");   
t = t.replace(/z/g, "\u0BB4\u0BCD");  

t = t.replace(/jau/g, "\u0B9C\u0BCC");  
t = t.replace(/jai/g, "\u0B9C\u0BC8");  
t = t.replace(/jee/g, "\u0B9C\u0BC7");  
t = t.replace(/joo/g, "\u0B9C\u0BCB");  
t = t.replace(/jaa/g, "\u0B9C\u0BBE");  
t = t.replace(/juu/g, "\u0B9C\u0BC2");  
t = t.replace(/jii/g, "\u0B9C\u0BC0");  
t = t.replace(/ja/g, "\u0B9C");  
t = t.replace(/ji/g, "\u0B9C\u0BBF");  
t = t.replace(/jI/g, "\u0B9C\u0BC0");  
t = t.replace(/jA/g, "\u0B9C\u0BBE");  
t = t.replace(/je/g, "\u0B9C\u0BC6");  
t = t.replace(/jE/g, "\u0B9C\u0BC7");  
t = t.replace(/jo/g, "\u0B9C\u0BCA");  
t = t.replace(/jO/g, "\u0B9C\u0BCB");  
t = t.replace(/ju/g, "\u0B9C\u0BC1");  
t = t.replace(/jU/g, "\u0B9C\u0BC2");   
t = t.replace(/j/g, "\u0B9C\u0BCD");  

t = t.replace(/thau/g, "\u0BA4\u0BCC");  
t = t.replace(/thai/g, "\u0BA4\u0BC8");  
t = t.replace(/thee/g, "\u0BA4\u0BC7");  
t = t.replace(/thoo/g, "\u0BA4\u0BCB");  
t = t.replace(/thaa/g, "\u0BA4\u0BBE");  
t = t.replace(/thuu/g, "\u0BA4\u0BC2");  
t = t.replace(/thii/g, "\u0BA4\u0BC0");  
t = t.replace(/tha/g, "\u0BA4");  
t = t.replace(/thi/g, "\u0BA4\u0BBF");  
t = t.replace(/thI/g, "\u0BA4\u0BC0");  
t = t.replace(/thA/g, "\u0BA4\u0BBE");  
t = t.replace(/the/g, "\u0BA4\u0BC6");  
t = t.replace(/thE/g, "\u0BA4\u0BC7");  
t = t.replace(/tho/g, "\u0BA4\u0BCA");  
t = t.replace(/thO/g, "\u0BA4\u0BCB");  
t = t.replace(/thu/g, "\u0BA4\u0BC1");  
t = t.replace(/thU/g, "\u0BA4\u0BC2");   
t = t.replace(/th/g, "\u0BA4\u0BCD");  
 
t = t.replace(/-hau/g, "\u0BB9\u0BCC");  
t = t.replace(/-hai/g, "\u0BB9\u0BC8");  
t = t.replace(/-hee/g, "\u0BB9\u0BC7");  
t = t.replace(/-hoo/g, "\u0BB9\u0BCB");  
t = t.replace(/-haa/g, "\u0BB9\u0BBE");  
t = t.replace(/-huu/g, "\u0BB9\u0BC2");  
t = t.replace(/-hii/g, "\u0BB9\u0BC0");  
t = t.replace(/-ha/g, "\u0BB9");  
t = t.replace(/-hi/g, "\u0BB9\u0BBF");  
t = t.replace(/-hI/g, "\u0BB9\u0BC0");  
t = t.replace(/-hA/g, "\u0BB9\u0BBE");  
t = t.replace(/-he/g, "\u0BB9\u0BC6");  
t = t.replace(/-hE/g, "\u0BB9\u0BC7");  
t = t.replace(/-ho/g, "\u0BB9\u0BCA");  
t = t.replace(/-hO/g, "\u0BB9\u0BCB");  
t = t.replace(/-hu/g, "\u0BB9\u0BC1");  
t = t.replace(/-hU/g, "\u0BB9\u0BC2");   
t = t.replace(/-h/g, "\u0BB9\u0BCD");  

t = t.replace(/hau/g, "\u0BB9\u0BCC");  
t = t.replace(/hai/g, "\u0BB9\u0BC8");  
t = t.replace(/hee/g, "\u0BB9\u0BC7");  
t = t.replace(/hoo/g, "\u0BB9\u0BCB");  
t = t.replace(/haa/g, "\u0BB9\u0BBE");  
t = t.replace(/huu/g, "\u0BB9\u0BC2");  
t = t.replace(/hii/g, "\u0BB9\u0BC0");  
t = t.replace(/ha/g, "\u0BB9");  
t = t.replace(/hi/g, "\u0BB9\u0BBF");  
t = t.replace(/hI/g, "\u0BB9\u0BC0");  
t = t.replace(/hA/g, "\u0BB9\u0BBE");  
t = t.replace(/he/g, "\u0BB9\u0BC6");  
t = t.replace(/hE/g, "\u0BB9\u0BC7");  
t = t.replace(/ho/g, "\u0BB9\u0BCA");  
t = t.replace(/hO/g, "\u0BB9\u0BCB");  
t = t.replace(/hu/g, "\u0BB9\u0BC1");  
t = t.replace(/hU/g, "\u0BB9\u0BC2");  
t = t.replace(/h/g, "\u0BB9\u0BCD");  

t = t.replace(/Hau/g, "\u0BB9\u0BCC");  
t = t.replace(/Hai/g, "\u0BB9\u0BC8");  
t = t.replace(/Hee/g, "\u0BB9\u0BC7");  
t = t.replace(/Hoo/g, "\u0BB9\u0BCB");  
t = t.replace(/Haa/g, "\u0BB9\u0BBE");  
t = t.replace(/Huu/g, "\u0BB9\u0BC2");  
t = t.replace(/Hii/g, "\u0BB9\u0BC0");  
t = t.replace(/Ha/g, "\u0BB9");  
t = t.replace(/Hi/g, "\u0BB9\u0BBF");  
t = t.replace(/HI/g, "\u0BB9\u0BC0");  
t = t.replace(/HA/g, "\u0BB9\u0BBE");  
t = t.replace(/He/g, "\u0BB9\u0BC6");  
t = t.replace(/HE/g, "\u0BB9\u0BC7");  
t = t.replace(/Ho/g, "\u0BB9\u0BCA");  
t = t.replace(/HO/g, "\u0BB9\u0BCB");  
t = t.replace(/Hu/g, "\u0BB9\u0BC1");  
t = t.replace(/HU/g, "\u0BB9\u0BC2");  
t = t.replace(/H/g, "\u0BB9\u0BCD");  

t = t.replace(/cau/g, "\u0B9A\u0BCC");  
t = t.replace(/cai/g, "\u0B9A\u0BC8");  
t = t.replace(/cee/g, "\u0B9A\u0BC7");  
t = t.replace(/coo/g, "\u0B9A\u0BCB");  
t = t.replace(/caa/g, "\u0B9A\u0BBE");  
t = t.replace(/cuu/g, "\u0B9A\u0BC2");  
t = t.replace(/cii/g, "\u0B9A\u0BC0");  
t = t.replace(/ca/g, "\u0B9A");  
t = t.replace(/ci/g, "\u0B9A\u0BBF");  
t = t.replace(/cI/g, "\u0B9A\u0BC0");  
t = t.replace(/cA/g, "\u0B9A\u0BBE");  
t = t.replace(/ce/g, "\u0B9A\u0BC6");  
t = t.replace(/cE/g, "\u0B9A\u0BC7");  
t = t.replace(/co/g, "\u0B9A\u0BCA");  
t = t.replace(/cO/g, "\u0B9A\u0BCB");  
t = t.replace(/cu/g, "\u0B9A\u0BC1");  
t = t.replace(/cU/g, "\u0B9A\u0BC2");   
t = t.replace(/c/g, "\u0B9A\u0BCD");  

t = t.replace(/kau/g, "\u0B95\u0BCC");  
t = t.replace(/kai/g, "\u0B95\u0BC8");  
t = t.replace(/kee/g, "\u0B95\u0BC7");  
t = t.replace(/koo/g, "\u0B95\u0BCB");  
t = t.replace(/kaa/g, "\u0B95\u0BBE");  
t = t.replace(/kuu/g, "\u0B95\u0BC2");  
t = t.replace(/kii/g, "\u0B95\u0BC0");  
t = t.replace(/ka/g, "\u0B95");  
t = t.replace(/ki/g, "\u0B95\u0BBF");  
t = t.replace(/kI/g, "\u0B95\u0BC0");  
t = t.replace(/kA/g, "\u0B95\u0BBE");  
t = t.replace(/ke/g, "\u0B95\u0BC6");  
t = t.replace(/kE/g, "\u0B95\u0BC7");  
t = t.replace(/ko/g, "\u0B95\u0BCA");  
t = t.replace(/kO/g, "\u0B95\u0BCB");  
t = t.replace(/ku/g, "\u0B95\u0BC1");  
t = t.replace(/kU/g, "\u0B95\u0BC2");  
t = t.replace(/k/g, "\u0B95\u0BCD");  

t = t.replace(/-sau/g, "\u0BB8\u0BCC");  
t = t.replace(/-sai/g, "\u0BB8\u0BC8");  
t = t.replace(/-see/g, "\u0BB8\u0BC7");  
t = t.replace(/-soo/g, "\u0BB8\u0BCB");  
t = t.replace(/-saa/g, "\u0BB8\u0BBE");  
t = t.replace(/-suu/g, "\u0BB8\u0BC2");  
t = t.replace(/-sii/g, "\u0BB8\u0BC0");  
t = t.replace(/-sa/g, "\u0BB8");  
t = t.replace(/-si/g, "\u0BB8\u0BBF");  
t = t.replace(/-sI/g, "\u0BB8\u0BC0");  
t = t.replace(/-sA/g, "\u0BB8\u0BBE");  
t = t.replace(/-se/g, "\u0BB8\u0BC6");  
t = t.replace(/-sE/g, "\u0BB8\u0BC7");  
t = t.replace(/-so/g, "\u0BB8\u0BCA");  
t = t.replace(/-sO/g, "\u0BB8\u0BCB");  
t = t.replace(/-su/g, "\u0BB8\u0BC1");  
t = t.replace(/-sU/g, "\u0BB8\u0BC2");  
t = t.replace(/-s/g, "\u0BB8\u0BCD");  
  
t = t.replace(/Sau/g, "\u0BB8\u0BCC");  
t = t.replace(/Sai/g, "\u0BB8\u0BC8");  
t = t.replace(/See/g, "\u0BB8\u0BC7");  
t = t.replace(/Soo/g, "\u0BB8\u0BCB");  
t = t.replace(/Saa/g, "\u0BB8\u0BBE");  
t = t.replace(/Suu/g, "\u0BB8\u0BC2");  
t = t.replace(/Sii/g, "\u0BB8\u0BC0");  
t = t.replace(/Sa/g, "\u0BB8");  
t = t.replace(/Si/g, "\u0BB8\u0BBF");  
t = t.replace(/SI/g, "\u0BB8\u0BC0");  
t = t.replace(/SA/g, "\u0BB8\u0BBE");  
t = t.replace(/Se/g, "\u0BB8\u0BC6");  
t = t.replace(/SE/g, "\u0BB8\u0BC7");  
t = t.replace(/So/g, "\u0BB8\u0BCA");  
t = t.replace(/SO/g, "\u0BB8\u0BCB");  
t = t.replace(/Su/g, "\u0BB8\u0BC1");  
t = t.replace(/SU/g, "\u0BB8\u0BC2");  
t = t.replace(/S/g, "\u0BB8\u0BCD");  

t = t.replace(/rau/g, "\u0BB0\u0BCC");  
t = t.replace(/rai/g, "\u0BB0\u0BC8");  
t = t.replace(/ree/g, "\u0BB0\u0BC7");  
t = t.replace(/roo/g, "\u0BB0\u0BCB");  
t = t.replace(/raa/g, "\u0BB0\u0BBE");  
t = t.replace(/ruu/g, "\u0BB0\u0BC2");  
t = t.replace(/rii/g, "\u0BB0\u0BC0");  
t = t.replace(/ra/g, "\u0BB0");  
t = t.replace(/ri/g, "\u0BB0\u0BBF");  
t = t.replace(/rI/g, "\u0BB0\u0BC0");  
t = t.replace(/rA/g, "\u0BB0\u0BBE");  
t = t.replace(/re/g, "\u0BB0\u0BC6");  
t = t.replace(/rE/g, "\u0BB0\u0BC7");  
t = t.replace(/ro/g, "\u0BB0\u0BCA");  
t = t.replace(/rO/g, "\u0BB0\u0BCB");  
t = t.replace(/ru/g, "\u0BB0\u0BC1");  
t = t.replace(/rU/g, "\u0BB0\u0BC2");  
t = t.replace(/r/g, "\u0BB0\u0BCD");  

t = t.replace(/Rau/g, "\u0BB1\u0BCC");  
t = t.replace(/Rai/g, "\u0BB1\u0BC8");  
t = t.replace(/Ree/g, "\u0BB1\u0BC7");  
t = t.replace(/Roo/g, "\u0BB1\u0BCB");  
t = t.replace(/Raa/g, "\u0BB1\u0BBE");  
t = t.replace(/Ruu/g, "\u0BB1\u0BC2");  
t = t.replace(/Rii/g, "\u0BB1\u0BC0");  
t = t.replace(/Ra/g, "\u0BB1");  
t = t.replace(/Ri/g, "\u0BB1\u0BBF");  
t = t.replace(/RI/g, "\u0BB1\u0BC0");  
t = t.replace(/RA/g, "\u0BB1\u0BBE");  
t = t.replace(/Re/g, "\u0BB1\u0BC6");  
t = t.replace(/RE/g, "\u0BB1\u0BC7");  
t = t.replace(/Ro/g, "\u0BB1\u0BCA");  
t = t.replace(/RO/g, "\u0BB1\u0BCB");  
t = t.replace(/Ru/g, "\u0BB1\u0BC1");  
t = t.replace(/RU/g, "\u0BB1\u0BC2");  
t = t.replace(/R/g, "\u0BB1\u0BCD");  


t = t.replace(/tau/g, "\u0B9F\u0BCC");  
t = t.replace(/tai/g, "\u0B9F\u0BC8");  
t = t.replace(/tee/g, "\u0B9F\u0BC7");  
t = t.replace(/too/g, "\u0B9F\u0BCB");  
t = t.replace(/taa/g, "\u0B9F\u0BBE");  
t = t.replace(/tuu/g, "\u0B9F\u0BC2");  
t = t.replace(/tii/g, "\u0B9F\u0BC0");  
t = t.replace(/ta/g, "\u0B9F");  
t = t.replace(/ti/g, "\u0B9F\u0BBF");  
t = t.replace(/tI/g, "\u0B9F\u0BC0");  
t = t.replace(/tA/g, "\u0B9F\u0BBE");  
t = t.replace(/te/g, "\u0B9F\u0BC6");  
t = t.replace(/tE/g, "\u0B9F\u0BC7");  
t = t.replace(/to/g, "\u0B9F\u0BCA");  
t = t.replace(/tO/g, "\u0B9F\u0BCB");  
t = t.replace(/tu/g, "\u0B9F\u0BC1");  
t = t.replace(/tU/g, "\u0B9F\u0BC2");  
t = t.replace(/t/g, "\u0B9F\u0BCD");  


t = t.replace(/sau/g, "\u0B9A\u0BCC");  
t = t.replace(/sai/g, "\u0B9A\u0BC8");  
t = t.replace(/see/g, "\u0B9A\u0BC7");  
t = t.replace(/soo/g, "\u0B9A\u0BCB");  
t = t.replace(/saa/g, "\u0B9A\u0BBE");  
t = t.replace(/suu/g, "\u0B9A\u0BC2");  
t = t.replace(/sii/g, "\u0B9A\u0BC0");  
t = t.replace(/sa/g, "\u0B9A");  
t = t.replace(/si/g, "\u0B9A\u0BBF");  
t = t.replace(/sI/g, "\u0B9A\u0BC0");  
t = t.replace(/sA/g, "\u0B9A\u0BBE");  
t = t.replace(/se/g, "\u0B9A\u0BC6");  
t = t.replace(/sE/g, "\u0B9A\u0BC7");  
t = t.replace(/so/g, "\u0B9A\u0BCA");  
t = t.replace(/sO/g, "\u0B9A\u0BCB");  
t = t.replace(/su/g, "\u0B9A\u0BC1");  
t = t.replace(/sU/g, "\u0B9A\u0BC2");  
t = t.replace(/s/g, "\u0B9A\u0BCD");  

t = t.replace(/pau/g, "\u0BAA\u0BCC");  
t = t.replace(/pai/g, "\u0BAA\u0BC8");  
t = t.replace(/pee/g, "\u0BAA\u0BC7");  
t = t.replace(/poo/g, "\u0BAA\u0BCB");  
t = t.replace(/paa/g, "\u0BAA\u0BBE");  
t = t.replace(/puu/g, "\u0BAA\u0BC2");  
t = t.replace(/pii/g, "\u0BAA\u0BC0");  
t = t.replace(/pa/g, "\u0BAA");  
t = t.replace(/pi/g, "\u0BAA\u0BBF");  
t = t.replace(/pI/g, "\u0BAA\u0BC0");  
t = t.replace(/pA/g, "\u0BAA\u0BBE");  
t = t.replace(/pe/g, "\u0BAA\u0BC6");  
t = t.replace(/pE/g, "\u0BAA\u0BC7");  
t = t.replace(/po/g, "\u0BAA\u0BCA");  
t = t.replace(/pO/g, "\u0BAA\u0BCB");  
t = t.replace(/pu/g, "\u0BAA\u0BC1");  
t = t.replace(/pU/g, "\u0BAA\u0BC2");  
t = t.replace(/p/g, "\u0BAA\u0BCD");  
  
t = t.replace(/bau/g, "\u0BAA\u0BCC");  
t = t.replace(/bai/g, "\u0BAA\u0BC8");  
t = t.replace(/bee/g, "\u0BAA\u0BC7");  
t = t.replace(/boo/g, "\u0BAA\u0BCB");  
t = t.replace(/baa/g, "\u0BAA\u0BBE");  
t = t.replace(/buu/g, "\u0BAA\u0BC2");  
t = t.replace(/bii/g, "\u0BAA\u0BC0");  
t = t.replace(/ba/g, "\u0BAA");  
t = t.replace(/bi/g, "\u0BAA\u0BBF");  
t = t.replace(/bI/g, "\u0BAA\u0BC0");  
t = t.replace(/bA/g, "\u0BAA\u0BBE");  
t = t.replace(/be/g, "\u0BAA\u0BC6");  
t = t.replace(/bE/g, "\u0BAA\u0BC7");  
t = t.replace(/bo/g, "\u0BAA\u0BCA");  
t = t.replace(/bO/g, "\u0BAA\u0BCB");  
t = t.replace(/bu/g, "\u0BAA\u0BC1");  
t = t.replace(/bU/g, "\u0BAA\u0BC2");  
t = t.replace(/b/g, "\u0BAA\u0BCD");  
 
t = t.replace(/mau/g, "\u0BAE\u0BCC");  
t = t.replace(/mai/g, "\u0BAE\u0BC8");  
t = t.replace(/mee/g, "\u0BAE\u0BC7");  
t = t.replace(/moo/g, "\u0BAE\u0BCB");  
t = t.replace(/maa/g, "\u0BAE\u0BBE");  
t = t.replace(/muu/g, "\u0BAE\u0BC2");  
t = t.replace(/mii/g, "\u0BAE\u0BC0");  
t = t.replace(/ma/g, "\u0BAE");  
t = t.replace(/mi/g, "\u0BAE\u0BBF");  
t = t.replace(/mI/g, "\u0BAE\u0BC0");  
t = t.replace(/mA/g, "\u0BAE\u0BBE");  
t = t.replace(/me/g, "\u0BAE\u0BC6");  
t = t.replace(/mE/g, "\u0BAE\u0BC7");  
t = t.replace(/mo/g, "\u0BAE\u0BCA");  
t = t.replace(/mO/g, "\u0BAE\u0BCB");  
t = t.replace(/mu/g, "\u0BAE\u0BC1");  
t = t.replace(/mU/g, "\u0BAE\u0BC2");   
t = t.replace(/m/g, "\u0BAE\u0BCD");  
 
t = t.replace(/yau/g, "\u0BAF\u0BCC");  
t = t.replace(/yai/g, "\u0BAF\u0BC8");  
t = t.replace(/yee/g, "\u0BAF\u0BC7");  
t = t.replace(/yoo/g, "\u0BAF\u0BCB");  
t = t.replace(/yaa/g, "\u0BAF\u0BBE");  
t = t.replace(/yuu/g, "\u0BAF\u0BC2");  
t = t.replace(/yii/g, "\u0BAF\u0BC0");  
t = t.replace(/ya/g, "\u0BAF");  
t = t.replace(/yi/g, "\u0BAF\u0BBF");  
t = t.replace(/yI/g, "\u0BAF\u0BC0");  
t = t.replace(/yA/g, "\u0BAF\u0BBE");  
t = t.replace(/ye/g, "\u0BAF\u0BC6");  
t = t.replace(/yE/g, "\u0BAF\u0BC7");  
t = t.replace(/yo/g, "\u0BAF\u0BCA");  
t = t.replace(/yO/g, "\u0BAF\u0BCB");  
t = t.replace(/yu/g, "\u0BAF\u0BC1");  
t = t.replace(/yU/g, "\u0BAF\u0BC2");  
t = t.replace(/y/g, "\u0BAF\u0BCD"); 

t = t.replace(/dau/g, "\u0B9F\u0BCC");  
t = t.replace(/dai/g, "\u0B9F\u0BC8");  
t = t.replace(/dee/g, "\u0B9F\u0BC7");  
t = t.replace(/doo/g, "\u0B9F\u0BCB");  
t = t.replace(/daa/g, "\u0B9F\u0BBE");  
t = t.replace(/duu/g, "\u0B9F\u0BC2");  
t = t.replace(/dii/g, "\u0B9F\u0BC0");  
t = t.replace(/da/g, "\u0B9F");  
t = t.replace(/di/g, "\u0B9F\u0BBF");  
t = t.replace(/dI/g, "\u0B9F\u0BC0");  
t = t.replace(/dA/g, "\u0B9F\u0BBE");  
t = t.replace(/de/g, "\u0B9F\u0BC6");  
t = t.replace(/dE/g, "\u0B9F\u0BC7");  
t = t.replace(/do/g, "\u0B9F\u0BCA");  
t = t.replace(/dO/g, "\u0B9F\u0BCB");  
t = t.replace(/du/g, "\u0B9F\u0BC1");  
t = t.replace(/dU/g, "\u0B9F\u0BC2");  
t = t.replace(/d/g, "\u0B9F\u0BCD");  
 
t = t.replace(/nau/g, "\u0BA9\u0BCC");  
t = t.replace(/nai/g, "\u0BA9\u0BC8");  
t = t.replace(/nee/g, "\u0BA9\u0BC7");  
t = t.replace(/noo/g, "\u0BA9\u0BCB");  
t = t.replace(/naa/g, "\u0BA9\u0BBE");  
t = t.replace(/nuu/g, "\u0BA9\u0BC2");  
t = t.replace(/nii/g, "\u0BA9\u0BC0");  
t = t.replace(/na/g, "\u0BA9");  
t = t.replace(/ni/g, "\u0BA9\u0BBF");  
t = t.replace(/nI/g, "\u0BA9\u0BC0");  
t = t.replace(/nA/g, "\u0BA9\u0BBE");  
t = t.replace(/ne/g, "\u0BA9\u0BC6");  
t = t.replace(/nE/g, "\u0BA9\u0BC7");  
t = t.replace(/no/g, "\u0BA9\u0BCA");  
t = t.replace(/nO/g, "\u0BA9\u0BCB");  
t = t.replace(/nu/g, "\u0BA9\u0BC1");  
t = t.replace(/nU/g, "\u0BA9\u0BC2");   
t = t.replace(/n/g, "\u0BA9\u0BCD");  

t = t.replace(/Nau/g, "\u0BA3\u0BCC");  
t = t.replace(/Nai/g, "\u0BA3\u0BC8");  
t = t.replace(/Nee/g, "\u0BA3\u0BC7");  
t = t.replace(/Noo/g, "\u0BA3\u0BCB");  
t = t.replace(/Naa/g, "\u0BA3\u0BBE");  
t = t.replace(/Nuu/g, "\u0BA3\u0BC2");  
t = t.replace(/Nii/g, "\u0BA3\u0BC0");  
t = t.replace(/Na/g, "\u0BA3");  
t = t.replace(/Ni/g, "\u0BA3\u0BBF");  
t = t.replace(/NI/g, "\u0BA3\u0BC0");  
t = t.replace(/NA/g, "\u0BA3\u0BBE");  
t = t.replace(/Ne/g, "\u0BA3\u0BC6");  
t = t.replace(/NE/g, "\u0BA3\u0BC7");  
t = t.replace(/No/g, "\u0BA3\u0BCA");  
t = t.replace(/NO/g, "\u0BA3\u0BCB");  
t = t.replace(/Nu/g, "\u0BA3\u0BC1");  
t = t.replace(/NU/g, "\u0BA3\u0BC2");   
t = t.replace(/N/g, "\u0BA3\u0BCD");  

t = t.replace(/lau/g, "\u0BB2\u0BCC");  
t = t.replace(/lai/g, "\u0BB2\u0BC8");  
t = t.replace(/lee/g, "\u0BB2\u0BC7");  
t = t.replace(/loo/g, "\u0BB2\u0BCB");  
t = t.replace(/laa/g, "\u0BB2\u0BBE");  
t = t.replace(/luu/g, "\u0BB2\u0BC2");  
t = t.replace(/lii/g, "\u0BB2\u0BC0");  
t = t.replace(/la/g, "\u0BB2");  
t = t.replace(/li/g, "\u0BB2\u0BBF");  
t = t.replace(/lI/g, "\u0BB2\u0BC0");  
t = t.replace(/lA/g, "\u0BB2\u0BBE");  
t = t.replace(/le/g, "\u0BB2\u0BC6");  
t = t.replace(/lE/g, "\u0BB2\u0BC7");  
t = t.replace(/lo/g, "\u0BB2\u0BCA");  
t = t.replace(/lO/g, "\u0BB2\u0BCB");  
t = t.replace(/lu/g, "\u0BB2\u0BC1");  
t = t.replace(/lU/g, "\u0BB2\u0BC2");  
t = t.replace(/l/g, "\u0BB2\u0BCD");  

t = t.replace(/Lau/g, "\u0BB3\u0BCC");  
t = t.replace(/Lai/g, "\u0BB3\u0BC8");  
t = t.replace(/Lee/g, "\u0BB3\u0BC7");  
t = t.replace(/Loo/g, "\u0BB3\u0BCB");  
t = t.replace(/Laa/g, "\u0BB3\u0BBE");  
t = t.replace(/Luu/g, "\u0BB3\u0BC2");  
t = t.replace(/Lii/g, "\u0BB3\u0BC0");  
t = t.replace(/La/g, "\u0BB3");  
t = t.replace(/Li/g, "\u0BB3\u0BBF");  
t = t.replace(/LI/g, "\u0BB3\u0BC0");  
t = t.replace(/LA/g, "\u0BB3\u0BBE");  
t = t.replace(/Le/g, "\u0BB3\u0BC6");  
t = t.replace(/LE/g, "\u0BB3\u0BC7");  
t = t.replace(/Lo/g, "\u0BB3\u0BCA");  
t = t.replace(/LO/g, "\u0BB3\u0BCB");  
t = t.replace(/Lu/g, "\u0BB3\u0BC1");  
t = t.replace(/LU/g, "\u0BB3\u0BC2");  
t = t.replace(/L/g, "\u0BB3\u0BCD");  

t = t.replace(/vau/g, "\u0BB5\u0BCC");  
t = t.replace(/vai/g, "\u0BB5\u0BC8");  
t = t.replace(/vee/g, "\u0BB5\u0BC7");  
t = t.replace(/voo/g, "\u0BB5\u0BCB");  
t = t.replace(/vaa/g, "\u0BB5\u0BBE");  
t = t.replace(/vuu/g, "\u0BB5\u0BC2");  
t = t.replace(/vii/g, "\u0BB5\u0BC0");  
t = t.replace(/va/g, "\u0BB5");  
t = t.replace(/vi/g, "\u0BB5\u0BBF");  
t = t.replace(/vI/g, "\u0BB5\u0BC0");  
t = t.replace(/vA/g, "\u0BB5\u0BBE");  
t = t.replace(/ve/g, "\u0BB5\u0BC6");  
t = t.replace(/vE/g, "\u0BB5\u0BC7");  
t = t.replace(/vo/g, "\u0BB5\u0BCA");  
t = t.replace(/vO/g, "\u0BB5\u0BCB");  
t = t.replace(/vu/g, "\u0BB5\u0BC1");  
t = t.replace(/vU/g, "\u0BB5\u0BC2");  
t = t.replace(/v/g, "\u0BB5\u0BCD");  

t = t.replace(/gau/g, "\u0B95\u0BCC");  
t = t.replace(/gai/g, "\u0B95\u0BC8");  
t = t.replace(/gee/g, "\u0B95\u0BC7");  
t = t.replace(/goo/g, "\u0B95\u0BCB");  
t = t.replace(/gaa/g, "\u0B95\u0BBE");  
t = t.replace(/guu/g, "\u0B95\u0BC2");  
t = t.replace(/gii/g, "\u0B95\u0BC0");  
t = t.replace(/ga/g, "\u0B95");  
t = t.replace(/gi/g, "\u0B95\u0BBF");  
t = t.replace(/gI/g, "\u0B95\u0BC0");  
t = t.replace(/gA/g, "\u0B95\u0BBE");  
t = t.replace(/ge/g, "\u0B95\u0BC6");  
t = t.replace(/gE/g, "\u0B95\u0BC7");  
t = t.replace(/go/g, "\u0B95\u0BCA");  
t = t.replace(/gO/g, "\u0B95\u0BCB");  
t = t.replace(/gu/g, "\u0B95\u0BC1");  
t = t.replace(/gU/g, "\u0B95\u0BC2");  
t = t.replace(/g/g, "\u0B95\u0BCD");  

t = t.replace(/au/g, "\u0B94");  
t = t.replace(/ai/g, "\u0B90");  
t = t.replace(/aa/g, "\u0B86");  
t = t.replace(/ee/g, "\u0B8F");  
t = t.replace(/ii/g, "\u0B88");  
t = t.replace(/uu/g, "\u0B8A");  
t = t.replace(/oo/g, "\u0B93");     
t = t.replace(/i/g, "\u0B87");  
t = t.replace(/I/g, "\u0B88");  
t = t.replace(/a/g, "\u0B85");  
t = t.replace(/A/g, "\u0B86");  
t = t.replace(/e/g, "\u0B8E");  
t = t.replace(/E/g, "\u0B8F");  
t = t.replace(/i/g, "\u0B87");  
t = t.replace(/I/g, "\u0B88");  
t = t.replace(/u/g, "\u0B89");  
t = t.replace(/U/g, "\u0B8A");  
t = t.replace(/o/g, "\u0B92");  
t = t.replace(/O/g, "\u0B93");  
t = t.replace(/x/g, "\u0BEF");  
t = t.replace(/q/g, "\u0B83");  

t = t.replace(/-1000/g, "\u0BF2"); 
t = t.replace(/-100/g, "\u0BF1"); 
t = t.replace(/-10/g, "\u0BF0");  
t = t.replace(/-1/g, "\u0BE7"); 
t = t.replace(/-2/g, "\u0BE8");  
t = t.replace(/-3/g, "\u0BE9"); 
t = t.replace(/-4/g, "\u0BEA");  
t = t.replace(/-5/g, "\u0BEB"); 
t = t.replace(/-6/g, "\u0BEC");  
t = t.replace(/-7/g, "\u0BED");  
t = t.replace(/-8/g, "\u0BEE");  
t = t.replace(/-9/g, "\u0BEF");  
t = t.replace(/-0/g, "0");  

return t;  
}  


function iTT(t) 
{  
t = t.replace(new RegExp("\u0B87","g"), "i");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B88","g"), "I");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B85","g"), "a");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B86","g"), "A");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B8E","g"), "e");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B8F","g"), "E");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B87","g"), "i");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B88","g"), "I");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B89","g"), "u");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B8A","g"), "U");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B92","g"), "o");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B93","g"), "O");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BEF","g"), "x");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B83","g"), "q");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B94","g"), "au");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B90","g"), "ai");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BF2","g"), "-1000"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BF1","g"), "-100"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BF0","g"), "-10");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BE7","g"), "-1"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BE8","g"), "-2");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BE9","g"), "-3"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BEA","g"), "-4");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BEB","g"), "-5"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BEC","g"), "-6");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BED","g"), "-7");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BEE","g"), "-8");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BEF","g"), "-9");  

t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BCD","g"), "k");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BBF","g"), "ki");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BC0","g"), "kI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BBE","g"), "kA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BC6","g"), "ke");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BC7","g"), "kE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BCA","g"), "ko");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BCB","g"), "kO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BC1","g"), "ku");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BC2","g"), "kU"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BCC","g"), "kau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B95\u0BC8","g"), "kai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0B95","g"), "ka");  

t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BCD","g"), "ng");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BBF","g"), "ngi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BC0","g"), "ngI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BBE","g"), "ngA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BC6","g"), "nge");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BC7","g"), "ngE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BCA","g"), "ngo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BCB","g"), "ngO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BC1","g"), "ngu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BC2","g"), "ngU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BCC","g"), "ngau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B99\u0BC8","g"), "ngai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0B99","g"), "nga");  

t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BCD","g"), "s");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BBF","g"), "si");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BC0","g"), "sI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BBE","g"), "sA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BC6","g"), "se");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BC7","g"), "sE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BCA","g"), "so");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BCB","g"), "sO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BC1","g"), "su");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BC2","g"), "sU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BCC","g"), "sau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A\u0BC8","g"), "sai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0B9A","g"), "sa");  

t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BCD","g"), "nj");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BBF","g"), "nji");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BC0","g"), "njI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BBE","g"), "njA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BC6","g"), "nje");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BC7","g"), "njE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BCA","g"), "njo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BCB","g"), "njO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BC1","g"), "nju");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BC2","g"), "njU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BCC","g"), "njau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E\u0BC8","g"), "njai");
t = t.replace(new RegExp("\u0B9E","g"), "nja");  

t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BCD","g"), "t");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BBF","g"), "ti");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BC0","g"), "tI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BBE","g"), "tA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BC6","g"), "te");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BC7","g"), "tE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BCA","g"), "to");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BCB","g"), "tO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BC1","g"), "tu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BC2","g"), "tU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BCC","g"), "tau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F\u0BC8","g"), "tai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0B9F","g"), "ta");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BCD","g"), "N");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BBF","g"), "Ni");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BC0","g"), "NI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BBE","g"), "NA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BC6","g"), "Ne");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BC7","g"), "NE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BCA","g"), "No");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BCB","g"), "NO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BC1","g"), "Nu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BC2","g"), "NU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BCC","g"), "Nau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3\u0BC8","g"), "Nai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BA3","g"), "Na");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BCD","g"), "th");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BBF","g"), "thi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BC0","g"), "thI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BBE","g"), "thA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BC6","g"), "the");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BC7","g"), "thE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BCA","g"), "tho");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BCB","g"), "thO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BC1","g"), "thu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BC2","g"), "thU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BCC","g"), "thau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4\u0BC8","g"), "thai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BA4","g"), "tha");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BCD","g"), "nth");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BBF","g"), "nthi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BC0","g"), "nthI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BBE","g"), "nthA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BC6","g"), "nthe");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BC7","g"), "nthE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BCA","g"), "ntho");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BCB","g"), "nthO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BC1","g"), "nthu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BC2","g"), "nthU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BCC","g"), "nthau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4\u0BC8","g"), "nthai");
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BA4","g"), "ntha");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BCD","g"), "w");  
t = t.replace(new RegExp(" \u0BA8\u0BCD","g"), " n");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BCD","g"), "n-");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BCD","g"), "-n");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BBF","g"), "wi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BC0","g"), "wI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BBE","g"), "wA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BC6","g"), "we");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BC7","g"), "wE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BCA","g"), "wo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BCB","g"), "wO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BC1","g"), "wu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BC2","g"), "wU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BCC","g"), "wau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8\u0BC8","g"), "wai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BA8","g"), "wa");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BCD","g"), "p");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BBF","g"), "pi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BC0","g"), "pI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BBE","g"), "pA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BC6","g"), "pe");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BC7","g"), "pE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BCA","g"), "po");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BCB","g"), "pO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BC1","g"), "pu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BC2","g"), "pU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BCC","g"), "pau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA\u0BC8","g"), "pai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BAA","g"), "pa");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BCD","g"), "m");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BBF","g"), "mi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BC0","g"), "mI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BBE","g"), "mA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BC6","g"), "me");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BC7","g"), "mE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BCA","g"), "mo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BCB","g"), "mO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BC1","g"), "mu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BC2","g"), "mU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BCC","g"), "mau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE\u0BC8","g"), "mai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BAE","g"), "ma");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BCD","g"), "y");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BBF","g"), "yi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BC0","g"), "yI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BBE","g"), "yA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BC6","g"), "ye");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BC7","g"), "yE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BCA","g"), "yo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BCB","g"), "yO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BC1","g"), "yu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BC2","g"), "yU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BCC","g"), "yau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF\u0BC8","g"), "yai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BAF","g"), "ya");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BCD","g"), "r");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BBF","g"), "ri");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BC0","g"), "rI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BBE","g"), "rA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BC6","g"), "re");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BC7","g"), "rE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BCA","g"), "ro");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BCB","g"), "rO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BC1","g"), "ru");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BC2","g"), "rU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BCC","g"), "rau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0\u0BC8","g"), "rai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB0","g"), "ra");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BCD","g"), "l");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BBF","g"), "li");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BC0","g"), "lI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BBE","g"), "lA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BC6","g"), "le");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BC7","g"), "lE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BCA","g"), "lo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BCB","g"), "lO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BC1","g"), "lu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BC2","g"), "lU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BCC","g"), "lau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2\u0BC8","g"), "lai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB2","g"), "la");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BCD","g"), "v");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BBF","g"), "vi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BC0","g"), "vI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BBE","g"), "vA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BC6","g"), "ve");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BC7","g"), "vE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BCA","g"), "vo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BCB","g"), "vO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BC1","g"), "vu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BC2","g"), "vU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BCC","g"), "vau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5\u0BC8","g"), "vai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB5","g"), "va");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BCD","g"), "z");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BCD","g"), "zh");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BBF","g"), "zi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BC0","g"), "zI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BBE","g"), "zA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BC6","g"), "ze");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BC7","g"), "zE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BCA","g"), "zo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BCB","g"), "zO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BC1","g"), "zu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BC2","g"), "zU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BCC","g"), "zau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4\u0BC8","g"), "zai");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB4","g"), "za");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BCD","g"), "L");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BBF","g"), "Li");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BC0","g"), "LI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BBE","g"), "LA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BC6","g"), "Le");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BC7","g"), "LE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BCA","g"), "Lo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BCB","g"), "LO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BC1","g"), "Lu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BC2","g"), "LU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BCC","g"), "Lau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3\u0BC8","g"), "Lai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB3","g"), "La");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BCD","g"), "R");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BBF","g"), "Ri");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BC0","g"), "RI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BBE","g"), "RA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BC6","g"), "Re");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BC7","g"), "RE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BCA","g"), "Ro");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BCB","g"), "RO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BC1","g"), "Ru");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BC2","g"), "RU");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BCC","g"), "Rau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1\u0BC8","g"), "Rai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB1","g"), "Ra");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BCD","g"), "n");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BBF","g"), "ni");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BC0","g"), "nI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BBE","g"), "nA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BC6","g"), "ne");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BC7","g"), "nE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BCA","g"), "no");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BCB","g"), "nO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BC1","g"), "nu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BC2","g"), "nU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BCC","g"), "nau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9\u0BC8","g"), "nai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BA9","g"), "na");  

t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BCD","g"), "S");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BBF","g"), "Si");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BC0","g"), "SI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BBE","g"), "SA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BC6","g"), "Se");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BC7","g"), "SE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BCA","g"), "So");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BCB","g"), "SO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BC1","g"), "Su");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BC2","g"), "SU");
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BCC","g"), "Sau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8\u0BC8","g"), "Sai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB8","g"), "Sa"); 

t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BCD","g"), "sh");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BBF","g"), "shi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BC0","g"), "shI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BBE","g"), "shA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BC6","g"), "she");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BC7","g"), "shE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BCA","g"), "sho");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BCB","g"), "shO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BC1","g"), "shu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BC2","g"), "shU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BCC","g"), "shau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7\u0BC8","g"), "shai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB7","g"), "sha"); 

t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BCD","g"), "-h");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BBF","g"), "-hi");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BC0","g"), "-hI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BBE","g"), "-hA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BC6","g"), "-he");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BC7","g"), "-hE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BCA","g"), "-ho");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BCB","g"), "-hO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BC1","g"), "-hu");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BC2","g"), "-hU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BCC","g"), "-hau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9\u0BC8","g"), "-hai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0BB9","g"), "-ha");  

t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BCD","g"), "j");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BBF","g"), "ji");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BC0","g"), "jI");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BBE","g"), "jA");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BC6","g"), "je");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BC7","g"), "jE");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BCA","g"), "jo");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BCB","g"), "jO");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BC1","g"), "ju");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BC2","g"), "jU");   
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BCC","g"), "jau");  
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C\u0BC8","g"), "jai"); 
t = t.replace(new RegExp("\u0B9C","g"), "ja");  

return t;  
}  var isIE = document.all?true:false;

function cTS(e)
{
 m = document.post.comment;

	if(document.post.viewroman.checked)
		return true;

	if( isIE )
	{
	 if (e.keyCode == 0 || e.keyCode == 1 )
		return true;
	 m.caretPos = document.selection.createRange().duplicate();
	 txtPos = m.caretPos;
	 if (e.keyCode == 123 )
	   m.caretPos.text = "\u001F";

	}
	else if( m.selectionStart)
	{
	 txtPos = m.selectionStart;		
	 if (e.which == 0 || e.which == 1)
	   return true;
	 if (e.which == 123 ) 
	 {
		var startPos = m.selectionStart;
		var endPos = m.selectionEnd;
		m.value = m.value.substring(0, startPos) + "\u001F" + m.value.substring(endPos, m.value.length);
 	 } 
	}
	document.post.box1.value=iTT(document.post.comment.value);
	document.post.comment.value=cTT(document.post.box1.value);	
}

function tgC()
{
 if(document.post.viewroman.checked)
	document.post.comment.value=iTT(document.post.comment.value);	
 else 
	document.post.comment.value=cTT(document.post.comment.value);	
}

//-->
</script>
<style type="text/css">
<!-- 
/* $WEFT -- Created by: A.Umar (csd_one@yahoo.com) on 08-Sep-2003 -- */
            @font-face {
            font-family: TheneeUniTx;
            font-style: normal;
            font-weight: normal;
            src: url(http://kasi.thamizmanam.com/media/THENEE.eot);
            }
-->
</style>

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0">
<div align="center">
<center>

<form name="post" method="post">            
Type in English and get it converted to Unicode Tamil. Use <b>F12</b> to toggle between English & Tamil
<br>
  <textarea name="comment" charset="utf-8" onkeyup="javascript:cTS(event)" style="font-family: TheneeUniTx; font-size: 12pt; height: 350px; width: 550px;" lang="ta"></textarea><br>

 <input name="viewroman" onchange="tgC()" onclick="tgC()" type="checkbox"> View in English (Romanized)
 <input name="box1" type="hidden">

</form>

</center>
</div>

</font></body></html>