பெயர்  : முனைவர்.செ.வசந்தி பதவி  : விாிவுரையாளர் முகவாி  :: மாவட்ட ஆசிாியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், பாலையம்பட்டி, விருதுநகர் மாவட்டம் கல்வி தகுதி : M.Sc., M.Ed., M.Phil. Ph.D., பாடம்  : விலங்கியல்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:TNSE_VASANTHI_VNR&oldid=2326604" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது