பயனர்:Trengarasu/மணல்தொட்டி-இலங்கை நகரங்களுகான தகவல்சட்டம்

{{{நகரத்தின் பெயர்}}}
பரப்பளவு {{{பரப்பளவு}}}  ச.கி.மீ
கால வலயம் SST (ஒ.ச.நே.+5:30)
மக்கள் தொகை
 - மக்களடர்த்தி
{{{மக்கள் தொகை}}}
 - {{{மக்களடர்த்தி}}}/ச.கி.மீ{{{நகரத்தின் பெயர்}}}
பரப்பளவு {{{பரப்பளவு}}}  ச.கி.மீ
கால வலயம் SST (ஒ.ச.நே.+5:30)
மக்கள் தொகை
 - மக்களடர்த்தி
{{{மக்கள் தொகை}}}
 - {{{மக்களடர்த்தி}}}/ச.கி.மீ


{{{நகரத்தின் பெயர்}}}
பரப்பளவு {{{பரப்பளவு}}}  ச.கி.மீ
கால வலயம் SST (ஒ.ச.நே.+5:30)
மக்கள் தொகை
 - மக்களடர்த்தி
{{{மக்கள் தொகை}}}
 - {{{மக்களடர்த்தி}}}/ச.கி.மீ


{{{நகரத்தின் பெயர்}}}
பரப்பளவு {{{பரப்பளவு}}}  ச.கி.மீ
கால வலயம் SST (ஒ.ச.நே.+5:30)
மக்கள் தொகை
 - மக்களடர்த்தி
{{{மக்கள் தொகை}}}
 - {{{மக்களடர்த்தி}}}/ச.கி.மீ


{{{நகரத்தின் பெயர்}}}
பரப்பளவு {{{பரப்பளவு}}}  ச.கி.மீ
கால வலயம் SST (ஒ.ச.நே.+5:30)
மக்கள் தொகை
 - மக்களடர்த்தி
{{{மக்கள் தொகை}}}
 - {{{மக்களடர்த்தி}}}/ச.கி.மீ


{{{நகரத்தின் பெயர்}}}
பரப்பளவு {{{பரப்பளவு}}}  ச.கி.மீ
கால வலயம் SST (ஒ.ச.நே.+5:30)
மக்கள் தொகை
 - மக்களடர்த்தி
{{{மக்கள் தொகை}}}
 - {{{மக்களடர்த்தி}}}/ச.கி.மீ