பரவல் (Diffusion) என்பது ஒரு பொருள் அதன் செறிவு மிகுந்த பகுதிகளிலிருந்து செறிவு குறைந்த பகுதிகளுக்கு ஒழுங்கறு/ எழுந்தமாறான நகர்தலால் துகள்கள் பரவுதலைக் குறிக்கிறது. வெற்று வெளியில் இந்த புள்ளியியல் விதரணத்தின் காலத் தொடர்பு பரவல் சமன்பாட்டால் அறியப்படுகிறது. இது அடர் சரிவு வாட்டத்தினால் நிகழும் பொருண்மைப் பெயர்ச்சியுடன் பரவல் கொள்கை தொடர்புள்ளதாக உள்ளது. சமூக அறிவியலில் இச்சொல் கருத்து பரவலைக் குறிப்பதாக உள்ளது. பரவலின் போது துணிக்கைகள் அவற்றின் செறிவுப் படித்திறன் வழியாக நகர்கின்றன.

A diffusion process in science. Some particles are dissolved in a glass of water. Initially, the particles are all near one corner of the glass. If the particles all randomly move around ("diffuse") in the water, then the particles will eventually become distributed randomly and uniformly (but diffusion will still continue to occur, just that there will be no net flux).

வெளியிணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பரவல்&oldid=3420849" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது