பிரான்சின் திணைக்களங்கள்

திணைக்களம் (départements அல்லது மாவட்டம்) பிரான்சின் நிர்வாகப் பிரிவுகளாகும். இது பிரான்சின் முன்னாள் குடியேற்றப்பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆங்கிலக் குடியேற்றங்களில் மாவட்டம் அல்லது கவுன்ட்டிகளுக்கு இது நிகரானது. திணைக்களங்கள் உள்ளாட்சி அமைப்பாகும்.

பிரான்சின் திணைக்களங்களும் மண்டலங்களும்

பிரான்சில் 101 திணைக்களங்கள் உள்ளன; இவை 22 பெருநகரப் பகுதிகளாகவும் ஐந்து கடற்கடந்த மண்டலங்களாகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. திணைக்களங்களின் தலைநகரங்கள் பிரிபெக்ச்சூர் எனப்படுகின்றன.