புணர்ச்சிப் பரவசநிலையின்மை

புணர்ச்சிப் பரவச நிலையின்மை (Anorgasmia) என்பது போதுமான தூண்டல் தரப்பட்டும் புணர்ச்சியின் போது பரவசநிலையை எய்த இயலாமை ஆகும். இது மனநல நோய்களுள் ஒன்றாக வகைப்படுத்தப்பட்டாலும் பெரும்பாலும் இது மருத்துவ காரணங்களாலேயே (medical causes) உண்டாகிறது.

புணர்ச்சிப் பரவசநிலையின்மை
வகைப்பாடு மற்றும் வெளிச்சான்றுகள்
சிறப்புஉளநோய் மருத்துவம், counselling, clinical psychology, மகளிர் நலவியல்
ஐ.சி.டி.-10F52.3
ஐ.சி.டி.-9302.73, 302.74
நோய்களின் தரவுத்தளம்23879
ஈமெடிசின்article/295376 article/295379

முதல் நிலை பரவசமின்மைதொகு

வாழ்நாளில் ஒரு முறை கூட உச்ச கட்டமாகிய பரவச நிலையை எய்தாதவர்கள். பெண்களில் அதிகம் காணப்படும் இது ஆண்களில் அதுவும் இளம் ஆண்களில் மிக அரிதான ஒன்று.

இரண்டாம் நிலை பரவசமின்மைதொகு

இவர்கள் முன்னம் பரவசநிலை அனுபவித்தவர்கள். சில காரணங்களால் தற்போது அனுபவிக்க இயலாதவர்கள்.

காரணங்கள்தொகு

சூழ்நிலை பரவசமின்மைதொகு

இவர்கள் சில குறிப்பிட்ட சூழல்களில் (situational) மட்டும் பரவசமெய்த இயலாதவர்கள். எடுத்துக்காட்டாக சில ஆண்கள் (quad honc) மனைவியைத் தவிர பிற பெண்களிடம் பரவசமெய்துவார்கள்.