பெயரடை

சொற்றொடரின் பகுதியான இவை பெயர் அல்லது சுட்டுப்பெயரினை விளக்குகின்றது.
எடுத்துக்காட்டுகள்
 • The quick, brown fox jumps over the lazy dog.
 • That's an interesting idea. (Attributive.)
 • That idea is interesting. (Predicative.)
 • The good, the bad, and the ugly. (Substantive.)
 • Tell me something interesting. (Post-positive.)

இலக்கணத்தில் பெயரடை என்னும் சொல்லின் வாக்கிய அமைப்புக்குரிய முதன்மையான வேலை பெயர்ச்சொல் அல்லது பிரதிபெயரை மாற்றி பெயர்ச்சொல் அல்லது பிரதிபெயரைக் குறிப்பது பற்றிய மேலும் தகவல்களை அளிப்பது. ஒட்டுமொத்தமாக, பெயரடைகள் ஆங்கிலத்தின் பாரம்பரியமிக்க எட்டு சொல்லிலக்கணக் கூறுகளில் ஒன்றாக உருவெடுக்கிறது, இருந்தாலும் மொழி அறிஞர்கள், இன்று பெயரடைகளாகவும் கருதப்படக்கூடிய டிடர்மினர்கள் போன்ற சொற்களிலிருந்து பெயரடைகளை வேறுபடுத்துகிறார்கள்.

எல்லா மொழிகளும் பெயரடைகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை, ஆனால் பெரும்பாலானவை, ஆங்கிலம் உட்பட, கொண்டிருக்கிறது. (ஆங்கிலப் பெயரடைகளில், மற்றவையுடன் பிக், ஓல்ட் மற்றும் டையர்ட் ஆகியவை உள்ளடங்கும்.) அவை அல்லாதவை, அதே சொற்பொருள் செயல்பாட்டினைப் புரிய மற்றொரு சொல்லிலக்கணக் கூறின் சொற்களை, அவ்வப்போது வினைச்சொற்களையும், பயன்படுத்துகின்றன; உதாரணத்திற்கு, ஆங்கிலத்தில் "பிக் ஹவுஸ்" வெளிப்படுத்துவதை, அத்தகைய மொழிகள் "டு பி பிக்" என்னும் பொருள்தரும் ஒரு வினைச் சொல்லைப் பயன்படுத்தும், மேலும் அதை வெளிப்படுத்த "பிக்-பீயிங் ஹவுஸ்" என்னும் கட்டுமான ஒப்புமைச்சொல்லைப் பயன்படுத்தும். பெயரடைகள் இல்லாத மொழிகளிலும் கூட, ஒரு மொழியின் பெயரடை மற்றொரு மொழியின் பெயரடையாக இருக்காது; உதாரணத்திற்கு, ஆங்கிலத்தில் "டு பி ஹங்க்ரி" பயன்படுத்தும் வேளையில் (இங்கு ஹங்க்ரி ஒரு பெயரடை), ஃப்ரெஞ்சு "avoir faim" பயன்படுத்துகிறது, (உள்ளவாறு மொழிபெயர்த்தால் "டு ஹாவ் ஹங்கர்"), எங்கெல்லாம் ஹீப்ரூ "זקוק" (ஸகுக், தோராயமாக "இன் நீட் ஆஃப்"), என்ற பெயரடையைப் பயன்படுத்துகிறதோ அங்கு ஆங்கிலம் "டு நீட்" என்னும் வினைச்சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறது.

பெயரடைகள் உடைய பெரும்பாலான மொழிகளில், அவை ஒரு திறந்த வகையான சொற்களை உருவாக்குகின்றன; அதாவது, புதிய பெயரடைகள், சொற்பிறப்பியல் போன்ற செயல்முறைகள் மூலம் உருவாக்கப்படுவது ஒப்பீட்டளவில் சாதாரணமானதுதான்.

பெயரடைகள் மற்றும் வினையடைகள்தொகு

ஆங்கிலம் உட்பட, பல மொழிகள், பெயர்ச்சொற்கள் மற்றும் பிரதிபெயர்களை மாற்றியமைக்கும் பெயரடைகள், மற்றும் வினைச் சொற்கள், பெயரடைகள் மற்றும் இதர வினையடைகளை மாற்றியமைக்கும் வினையடைகளுக்கிடையில் வேறுபடுத்திக்காட்டுகிறது. எல்லா மொழிகளும் இதே வேறுபாட்டினைக் கொண்டிருப்பதில்லை, எனினும், பல மொழிகளில் (ஆங்கிலம் உட்பட்) இருவகையாகவும் செயல்படக்கூடிய சொற்கள் இருக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு, ஆங்கிலத்தில் "எ ஃபாஸ்ட் கார்" என்னும் சொல்லில் ஃபாஸ்ட் என்பது ஒரு பெயரடை (இங்கு இது பெயர்ச்சொல்லான கார் என்னும் சொல்லை மாற்றியமைக்கிறது), ஆனால் "ஹீ ட்ரோவ் ஃபாஸ்ட்" என்பதில் அது வினையடையாகிறது (இங்கு இது வினைச்சொல்லான ட்ரோவ் -ஐ மாற்றியமைக்கிறது).

டிடர்மினர்கள்தொகு

மொழியியலாளர்கள் இன்று பெயரடைகளிலிருந்து டிடர்மினர்களை வேறுபடுத்துகின்றனர், அவை இரு வேறு இலக்கணக் கூறாகக் கருதுகின்றனர், (அல்லது சொற்களஞ்சியத்திற்குரிய பிரிவுகள்), ஆனால் பாரம்பரியமுறைப்படி, டிடர்மினர்கள் அவற்றின் சில பயன்பாடுகளில் பெயரடைகளாகவே கருதப்படுகின்றன. (ஆங்கிலச் சொல்லகராதிகளில், அவை இன்னமும் டிடர்மினர்களைத் தங்களுடையதேயான சொல்லிலக்கணக் கூறாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, டிடர்மினர்கள் அவ்வப்போது பெயரடைகளாகவும் மற்றும் பிரதிபெயர்களாகவும் பட்டியலிடப்பட்டவையாக அறியப்பட்டுள்ளது.) பொதுவாக உறுதி ( vs. தி இல் உள்ளதைப் போன்று), அளவு (ஒன் vs. சம் vs. மெனி இல் உள்ளதைப் போன்று), அல்லது இவை போன்ற இதர தன்மைகளைக் குறிக்கும் பொருளில் ஒரு பெயர்ச்சொல்லைக் குறிப்பதை உணர்த்தும் சொற்கள்தான் டிடர்மினர்கள். '

கூறுகள்தொகு

ஒரு பெயரடையின் குறிப்பிட்ட நிகழ்வு பொதுவாக இப்பின்வரும் நான்கு வகையான பயன்பாடுகளில் பிரிக்கப்படலாம்:

 • அடைமொழிக்குரிய பெயரடைகள், ஒரு பெயர்ச்சொல் சொற்றொடரின் அங்கமான அவை, மாற்றம்செய்யக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லால் முன்னெடுக்கப்படுகிறது; உதாரணத்திற்கு "ஹாப்பி பீபள்" இல் ஹாப்பி ஒரு அடைமொழிக்குரிய பெயரடையாகும். சில மொழிகளில், அடைமொழிக்குரிய பெயரடைகள் தங்கள் பெயர்ச்சொற்களுக்கு முந்தி வரும்; பிறவற்றில் அவை பெயர்ச்சொல்லைத் தொடரும்; மேலும் சிலவற்றில் அவை பெயரடையைச் சார்ந்திருக்கும், அல்லது பெயர்ச்சொல்லுடன் பெயரடையின் உண்மையான உறவைச் சார்ந்திருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில், அடைமொழிக்குரிய பெயரடைகள் எளிமையான சொற்றொடர்களில் வழக்கமாக தங்கள் பெயர்ச்சொல்லின் முன்னால் வரும், ஆனால் ஒரு வினையடையாகச் செயல்படும் சொற்றொடர் மூலம் பெயரடை தகுதிபெற்றாலோ மாற்றியமைக்கப்பட்டாலோ அது அவ்வப்போது தங்கள் பெயர்ச்சொல்லைப் பின்தொடரும். உதாரணத்திற்கு: "ஐ சா த்ரீ ஹாப்பி கிட்ஸ்", மற்றும் "ஐ சா த்ரீ கிட்ஸ் ஹாப்பி இனஃப் டு ஜம்ப் அப் அண்ட் டவுன் வித் க்ளீ." நேரிடைக்கு முந்தைய பெயரடையையும் பார்க்கவும்.
 • பயனிலைக் கூறு பெயரடைகள் அவை மாற்றியமைக்கும் பெயர்ச்சொல் அல்லது பிரதிபெயருடன் ஒரு இடைச்சொல் அல்லது இதர இணைக்கும் செயல்பாடுகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன; உதாரணத்திற்கு, "தே ஆர் ஹாப்பி" மற்றும் "தட் மேட் மி ஹாப்பி" ஆகியவற்றில் ஹாப்பி என்பது ஒரு பயனிலைப் பெயரடை. (மேலும் பார்க்க: பயனிலைக்கூறு (அட்ஜக்டிவல் அல்லது நாமினல்), சப்ஜக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்.)
 • முழுமையான பெயரடைகள் ஒரு பெரும் கட்டமைப்புடன் சேர்வதில்லை (ஒரு பெரும் பெயரடைச் சொற்றொடர் தவிர்த்து), மேலும் ஒரு வாக்கியத்தின் எழுவாய் அல்லது அவை நெருக்கமாக உள்ள ஏதோவொரு பெயர்ச்சொல் அல்லது பிரதிபெயரை அவை ஒரேமாதிரியாக மாற்றியமைக்கின்றன; உதாரணத்திற்கு "தி பாய், ஹாப்பி வித் ஹிஸ் லால்லிபாப், டிட் நாட் லுக் வேர் ஹீ வாஸ் கோயிங்" இல் ஹாப்பி என்பது ஒரு முழுமையான பெயரடை.
 • தனித்திருக்கும் தன்மையுடைய பெயரடைகள் பெரும்பாலும் பெயர்ச்சொல்லாகவே செயல்படுகின்றன. பெயர்ச்சொல் அசைகெட்டு மறைந்தால் மற்றும் ஒரு அடைமொழிக்குரிய பெயரடை விடுபட்டிருந்தால் இவ்வாறு நிகழ்வதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கும். "ஐ ரெட் டூ புக்ஸ் டு தெம்; ஹீ ப்ரிஃபெர்ட் தி ஸாட் புக், பட் ஷி ஃப்ரிஃபெர்ட் தி ஹாப்பி", என்னும் வாக்கியத்தில் ஹாப்பி என்பது ஒரு தனித்திருக்கும் தன்மையுடைய பெயரடை, இது "ஹாப்பி ஒன்" அல்லது "ஹாப்பி புக்" என்பதற்கான சுருக்கம். அவ்வாறு நிகழ்வதற்கான மற்றொரு வழி, பின்வரும் சொற்றொடர்களில் உள்ளது போல் அமையலாம், "அவுட் வித் தி ஓல்ட், இன் வித் தி நியூ", இங்கு "தி ஓல்ட்" என்றால், "தட் விச் ஈஸ் ஓல்ட்" அல்லது "ஆல் தட் ஈஸ் ஓல்ட்", என்று பொருள்படும் அதே போன்றுதான் "தி நியூ" விலும் அமையும். அத்தகைய நிலைமைகளில், பெயரடை ஒரு ஒட்டுமொத்த பெயர்ச்சொல்லாகவோ (தொடர்ந்து வரும் உதாரணத்தில் உள்ளது போல) ஒரு பன்மை எண் பெயர்ச்சொல்லாகவோ, பின்வருவதுபோல் செயல்படுகிறது, "தி மீக் ஷல் இன்ஹெரிட் தி எர்த்", இங்கு "தி மீக்" என்பது "தோஸ் வூ ஆர் மீக்" அல்லது "ஆல் வூ ஆர் மீக்" என்று பொருள்படும்.

பெயரடைக்குரிய சொற்றொடர்கள்தொகு

ஒரு பெயரடை பெயரடைக்குரிய சொற்றொடர்-இன் தலைமையாகச் செயல்படுகிறது. மிக எளிமையான வழக்கில், ஒரு பெயரடைக்குரிய சொற்றொடர் பெயரடையை மட்டுமே கொண்டிருக்கிறது; மிகக் கடினமான பெயரடைக்குரிய சொற்றொடர்கள், பெயரடையை ("வெரி ஸ்ட்ராங்") மாற்றியமைக்கும் ஒன்று அல்லது கூடுதல் வினையடைகளைக் கொண்டு அல்லது ஒன்று அல்லது கூடுதல் நிறப்புக்கூறுகளைக் ("வர்த செவரல் டாலர்ஸ் ", "ஃபுல் ஆஃப் டாய்ஸ் ", அல்லது "ஈகர் டு பிளீஸ் " போன்று) கொண்டிருக்கலாம். ஆங்கிலத்தில், நிறப்புக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய அடைமொழி பெயரடைக்குரிய சொற்றொடர்கள், தங்கள் எழுவாயை ஒரேமாதிரியாக தொடர்ந்திருக்கும் ("ஆன் ஈவில்டூயர் டிவாய்ட் ஆஃப் ரீடீமிங் குவாலிடீஸ் ").

இதர பெயர்ச்சொல் மாற்றியிடுகைகள்தொகு

ஆங்கிலம் உட்பட பல்வேறு மொழிகளில், பெயர்ச்சொற்களால் இதர பெயர்ச்சொற்களை மாற்றியமைக்க இயலும். பெயரடைகள் போலல்லாமல், மாற்றியிடுகைகளாகச் செயல்படும் பெயர்ச்சொற்கள் (அடைமொழிக்குரிய பெயர்ச்சொற்கள் அல்லது பெயர்ச்சொல் இணைப்புகள் என்று அழைக்கப்படுபவை) பயனிலைக் கூறுகளாக இல்லை; அழகான பூங்கா அழகாக இருக்கிறது, ஆனால் ஒரு கார் பார்க் "கார்" ஆக இல்லை. ஆங்கிலத்தில், மாற்றியிடுகைகள் அவ்வப்போது மூலத்தை ("விர்ஜினியா ரீல்"), நோக்கத்தை ("வர்க் கிளோத்ஸ்"), அல்லது சொற்பொருளுக்குரிய விடாமுயற்சியைக் ("மான் ஈட்டர்") குறிக்கிறது,. எனினும் அது பொதுவாக பெரும்பாலும் எந்தச் சொற்பொருள் உறவுகளையும் குறிக்கலாம். பெயரடைகள், பெயர்ச்சொற்களிலிருந்து பிறப்பது மிகச் சாதாரணமானது, ஆங்கிலத்தில் இருப்பது போல பாயிஷ் , பர்ட்லைக் , பிஹேவியரல் , ஃபேமஸ் , மான்லி , ஆன்ஜெலிக் , மற்றும் இது போன்றவை.

பல மொழிகள் சிறப்பான வினைச்சொற்களுக்குரிய கூறுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, எச்சவினைகள் என்று அழைக்கப்படும் அவை பெயர்ச்சொல் மாற்றியிடுகைகளாக செயல்படக்கூடும். ஆங்கிலம் உட்பட பல மொழிகளில், பெயரடைகள் எச்சவினைகளாக உருவாவதற்குரிய திடமானப் போக்கினைக் கொண்டிருக்கின்றன. இதற்கான ஆங்கில உதாரணங்களில் உள்ளடங்குபவை, ரிலீவ்ட் ("ஐ ஆம் சோ ரிலீவ்ட் டு ஸீ யூ" போன்ற வாக்கியங்களில் பெயரடையாகப் பயன்படுத்தப்படும் ரிலீவ் என்னும் வினைச்சொல்லின் இறந்தகால எச்சவினை), ஸ்போக்கன் ("தி ஸ்போக்கன் வர்ட்" இல் இருப்பது போல), மற்றும் கோயிங் ("டென் டால்லர்ஸ் பெர் ஹவர் ஈஸ் தி கோயிங் ரேட்" போன்ற வாக்கியங்களில் பெயரடையாகப் பயன்படுத்தப்படும் கோ என்னும் வினைச்சொல்லின் நிகழ்கால எச்சவினை).

பெயர்ச்சொற்களை அவ்வப்போது மாற்றியமைக்கக்கூடிய இதர கட்டமைப்புகளில் உள்ளடங்குபவை முன்னிடைச் சொல் சார்ந்த சொற்றொடர்கள் (ஆங்கிலத்தில் உள்ளது போல் "எ ரெபல் வித்தவுட் எ காஸ் "), தொடர்புடைய உட்பிரிவுகள் (ஆங்கிலத்தில் உள்ளது போல் "தி மான் வூ வஸன்ட் தேர் "), இதர பெயரடை உட்பிரிவுகள் (ஆங்கிலத்தில் உள்ளது போல் "தி புக்ஸ்டோர் வேர் ஈ வர்க்ட் "), மற்றும் வினை எச்ச சொற்றொடர்கள் (ஆங்கிலத்தில் உள்ளது போல் "கேக் டு டை ஃபார் ").

அதன் தொடர்பாக, பல பெயர்ச்சொற்கள், உள்ளடக்க உட்பிரிவுகள் போன்ற நிரப்புக்கூறுகளை எடுத்துக்கொள்கின்றன, (ஆங்கிலத்தில் உள்ளது போல "தி ஐடியா தட் ஐ வுட் டு தட் "); எனினும் இவை பொதுவாக மாற்றியமைப்பவைகள் என்று கருதப்படுவதில்லை.

பெயரடை வரிசைதொகு

பல மொழிகளில், அடைமொழிக்குரிய பெயரடைகள் வழக்கமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் நிகழும். பொதுவாக, ஆங்கிலத்தில் பெயரடை வரிசை இவ்வாறு இருக்கும்;[1]

 1. பெயரடைகளாகப் பயன்படும் சுட்டிடைச் சொல் அல்லது பிரதிபெயர்
 2. தீவிரப்படுத்தி
 3. தரம்
 4. அளவு
 5. வயது
 6. நிறம்
 7. எச்சவினை
 8. உகந்த பெயரடை
 9. பெயரடையாகப் பயன்படும் பெயர்ச்சொல்
 10. முதன்மைப் பெயர்ச்சொல்

அதனால், ஆங்கிலத்தில் அளவுக்கு உரிய பெயரடைகள், வயதுக்கு உரிய பெயரடைகளுக்கு முன்னர் வரும் ("லிட்டில் ஓல்ட" என்று வரும் "ஓல்ட் லிட்டில்" என்று வராது), அதற்கு மாறாக பொதுவாக நிறத்துக்கு உரிய பெயரடைகளுக்கு முன்னர் வரும், ("ஓல்ட் வைட்" ஆக வரும் ஆனால் "வைட் ஓல்ட்" ஆக வராது). அதனால் நாம் இவ்வாறு சொல்கிறோம் "எ நைஸ் (கருத்து) லிட்டில் (அளவு) ஓல்ட் (வயது) வைட் (நிறம்) பிரிக் (பொருள்) ஹவுஸ்". எனினும், பழங்குடி மக்கள், உதாரணத்திற்கு "ஆன் அக்லி பிக் டெஸ்க்" (கருத்து அளவு), என்பதற்குப் பதிலாக "எ பிக் அக்லி டெஸ்க்" (அளவு, கருத்து) என்று கூறுவார்கள்.

சில மொழிகளில் இந்த வரிசை முறை, மற்ற மொழிகளைக் காட்டிலும், கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கப்படும்; சிலவற்றில், ஸ்பானிஷ் மொழியைக் போல், அது சொல்வன்மையை மாற்றுவதற்கு அனுமதி பெற்ற இதர கட்டளைகளுடன், ஒரு முன்னிருப்பு குறிப்பிடப்படாத சொல் வரிசையாக மட்டும் இருக்கலாம்.

பெயரடைகளின் ஒப்பீடுகள்தொகு

பல மொழிகளில், பெயரடைகள் ஒப்பீடு செய்யப்படலாம். ஆங்கிலத்தில் ஒரு கார் பிக் ஆக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம், அது மற்றொரு காரைக் காட்டிலும் பிக்கர் அல்லது, எல்லா கார்களைக் காட்டிலும் அதுதான் பிக்கஸ்ட் என்று கூறலாம். எனினும், எல்லா பெயரடைகளும் தங்களை ஒப்பீட்டுக்கு அளிப்பதில்லை; உதாரணத்திற்கு, ஆங்கிலப் பெயரடையான எக்ஸ்டிங்க்ட் ஒப்பீட்டுக்குக் கருதப்படுவதில்லை, அதில் ஒரு இனம் மற்றொன்றைக் காட்டிலும் "மோர் எக்ஸ்டிங்க்ட்" என்று விவரிப்பது பொருள்படாது. எனினும், பெரும்பாலான ஒப்பீடு செய்யமுடியாத ஆங்கில பெயரடைகளும் கூட இன்னமும் சிலநேரங்களில் ஒப்பீடு செய்யப்படுகிறது; உதாரணத்திற்கு, நன்றாக பதிவு செய்யப்பட்ட நிலைத்திருக்கும் இலக்கியங்களுடன் ஆனால் பேசுவார் யாரும் இல்லாத மொழியைக் காட்டிலும் ஒரு மொழியைப் பற்றி எதுவும் தெரியாது இருப்பதை ஒருவர் "மோர் எக்ஸ்டிங்கட்" என்று கூறலாம். இது பெயரடையின் தீவிரத்தன்மையின் அளவின் ஒப்பீடு அல்ல, ஆனால் பெயரடைவின் விவரணையுடன் பொருள் எந்த அளவுக்கு பொருந்தி வருகிறது என்பதைப் பற்றியது.

ஒப்பீட்டுப் பெயரடைகள், "தரப்படுத்தக்கூடிய" பெயரடைகள் என்றும் அறியப்படுகிறது, ஏனெனில் அவை வெரி , ராதெர் , முதலான வினையடைகளைத் தரப்படுத்த அனுமதிக்கவும் முயல்கின்றன.

இந்த வகையில் பெயரடைகளை ஒப்பிடுவதற்கு அனுமதிக்கக் கூடிய மொழிகளில், பல்வேறு அணுகுமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆங்கிலத்துக்குள்ளேயே இரு வேறு அணுகுமுறைகள் கையாளப்படுகிறது: ஈற்றசைவுகளான -er மற்றும் -est , மேலும் மோர் மற்றும் மோஸ்ட் போன்ற சொற்கள். (ஆங்கிலத்தில், குறுகிய பெயரடைகள் மற்றும் ஆங்கிலோ-சாக்ஸன் பெயரடைகளுக்கு -er மற்றும் -est ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதும், மேலும் நீளமான பெயரடைகள் மற்றும் பிரெஞ்சு, லத்தீன், கிரேக்கம், மற்றும் இதர மொழிகளின் பெயரடைகளுக்கு மோர் மற்றும் மோஸ்ட் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதும் ஒரு பொது போக்காகவே இருந்து வருகிறது.) இதனால், இரு அணுகுமுறைகளிலும், ஆங்கிலப் பெயரடைகள் உடன்பாடான கூறுகள் (பிக் ), ஒப்பீட்டுக்குரிய கூறுகள் (பிக்கர் ), மற்றும் ஏற்றுயர்படி கூறுகள் (பிக்கஸ்ட் ) ஆகியவற்றைக் கொண்டிருகிறது. எனினும் இதர பல மொழிகள் ஒப்பீட்டுக்குரிய வடிவத்தை ஏற்றுயர்படிவிலிருந்து வேறுபடுத்துவதில்லை.

கட்டுப்பாட்டுடைமைதொகு

அடைமொழிக்குரிய பெயரடைகள், மற்றும் இதர பெயர்ச்சொல் மாற்றியமைத்தல்கள், கட்டுப்பாட்டுத் தன்மை பெயர்ச்சொல் குறிப்பிடுவதை அடையாளம் காண உதவுகிறது, அதனால் அதன் குறிப்பிடுதலை "கட்டுப்படுத்துதல்), அல்லது கட்டுப்பாடற்ற தன்மை (முன்னரே அடையாளங்காணப்பட்ட பெயர்ச்சொல்லை விவரிக்க உதவுகிறது) இருவகையாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம். ஸ்பானிஷ் போன்ற சில மொழிகளில், கட்டுப்பாட்டுத் தன்மை உறுதியாகக் குறியிடப்பட்டிருக்கிறது; உதாரணத்திற்கு ஸ்பானிஷ் la tarea difícil என்றால் "தி டிஃப்பிகல்ட் டாஸ்க்", அது "தி டாஸ்க் தட் ஈஸ் டிஃப்பிகல்ட்" (கட்டுப்பாட்டுடயது) என்னும் பொருளில் வருகிறது, அதேநேரத்தில் la difícil tarea என்றால் "தி டிஃப்பிகல்ட் டாஸ்க்" இது "தி டாஸ்க், விச் ஈஸ் டிஃப்பிகல்ட்" (கட்டுப்பாடற்றது) என்னும் பொருளில் வருகிறது. ஆங்கிலத்தில், கட்டுப்பாட்டுத்தன்மை பெயரடைகள் மீது குறியிடப்படவில்லை, ஆனால் தொடர்புடைய உட்பிரிவுகளில் குறியிடப்பட்டிருக்கிறது, ("தி மான் வூ ரெகாக்னைஸ்ட் மி வாஸ் தேர்" மற்றும் "தி மான், வூ ரெகாக்னைஸ்ட் மி , வாஸ் தேர்" ஆகியவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகள் கட்டுப்பாட்டுத்தன்மைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது).

மேலும் பார்க்கதொகு

 • அடைமொழிக்குரிய வினைச்சொல்
 • சமதள வினையடை
 • ஆங்கிலத்தில் இடப்பெயர்களின் பெயரடைப் பட்டியல்
 • ஒழுங்கற்ற ஆங்கிலப் பெயரடைகளின் பட்டியல்
 • பெயர்ச்சொல் இணைப்பு
 • நேரிடைக்கு முந்தைய பெயரடை
 • உகந்த பெயரடை

நூல்விவரத் தொகுப்புதொகு

 1. யூனிவர்சிடி ஆஃப் யார்க், அட்ஜக்டிவ் ஆர்டர் இன் இங்க்லிஷ்
 • டிக்சன், ஆர். எம். டபள்யூ. (1977). வேர் ஹாவ் ஆல் தி அட்ஜக்டிவ்ஸ் கான்? ஸ்ட்டீஸ் இன் லாங்குவேஜ் , 1 , 19–80.
 • Dixon, R. M. W.; R. E. Asher (Editor) (1993). The Encyclopedia of Language and Linguistics (1st ). Pergamon Press Inc. பக். 29–35. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0080359434. 
 • டிக்சன், ஆர். எம். டபள்யூ. (1999). அட்ஜக்டிவ்ஸ். இன் கே. பிரௌன் & டி. மில்லர் (Eds.), கான்சைஸ் என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் கிராமாடிகல் கேடொகரிஸ் (பக். 1–8). ஆம்ஸ்டெர்டாம்: எல்சிவீய்ர் ஐஎஸ்பிஎன் 0-08-043164-X.
 • வார்ரென், பீட்ரைஸ். (1984). கிளாசிஃபையிங் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் . கோத்தன்பர்க் ஸ்டடீஸ் இன் இங்கிலீஷ் (எண். 56). கோடிபோர்க்: அக்டா யூனிவெர்சிடாடிஸ் கோதோபர்கென்சிஸ். ஐஎஸ்பிஎன் 91-7346-133-4.
 • வீயர்ஸ்பிக்கா, அன்னா. (1986). வாட்ஸ் இன் ஏ நௌன்? (ஆர்: ஹௌ டஸ் நௌன்ஸ் டிஃப்பெர் ஃப்ரம் அட்ஜக்டிவ்ஸ்?). ஸ்ட்டீஸ் இன் லாங்குவேஜ் , 10 , 353–389.

வெளி இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பெயரடை&oldid=3639588" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது