பெரியாழ்வார் திருமொழி

வைணவ சமயத்தில் திருமாலைப் போற்றிப் பெரியாழ்வாரால் (விஷ்ணுசித்தர்-கருடன் அம்சம்) இயற்றப்பட்ட நூலாகும் 461 தனியன்களைக் கொண்டது, பெரியாழ்வாரால் திருமாலை வணங்கி மங்களாசாசனம் செய்த போது பாடப்பட்டதாகும், நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் தொகுப்பில் முதலாயிரம் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது.

மேற்கோள்தொகு

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் தொகுப்பு (நாதமுனி)