பெரியாழ்வார் திருமொழி

வைணவ சமயத்தில் திருமாலைப் போற்றி பெரியாழ்வாரால் இயற்றப்பட்ட நூலாகும் 461 தனியன்களைக் கொண்டது, பெரியாழ்வாரால் திருமாலை வணங்கி மங்களாசாசனம் செய்த போது பாடப்பட்டதாகும், நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் தொகுப்பில் முதலாயிரம் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது.

மேற்கோள்

நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம் தொகுப்பு (நாதமுனி)