முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பெருநகர் பரப்பு வலையமைப்புகள்

பெருநகர் பரப்பு வலையமைப்புகள் ஒரு வளாகத்திலோ அல்லது ஒரு நகரத்திலோ பரந்திருக்கும் ஒரு பெரிய கணினி வலையமைப்பு ஆகும். இவ்வலையமைப்பில் கணினிகளை இணைக்க கம்பியில்லாத் தொலைத்தொடர்புத் தொழில்நுடபம் அல்லது ஒளியிழை (கண்ணாடிநார்) இணைப்பு பயன்படுகிறது.

மேலும் காண்கதொகு