பெரும்பூட் சென்னி

சென்னி என்பது சோழனின் குடிப்பெயர்களில் ஒன்றாகும். பெரும்பூட் சென்னி என்பவன் சென்னி என்னும் குடிப்பெயர் பூண்ட சோழ மன்னர்களில் ஒருவனாவான்.

அடிக்குறிப்புEdit

  1. குடவாயிற் கீரத்தனார் அகநானூறு 44
  2. பெரும்பூண் ஒன்னார்ப் பூட்கைச் சென்னியர் பெருமான் இட்ட வென்வேல் – பதிற்றுப்பத்து 85