பேச்சு:மியூசிக் அகாதெமி (சென்னை)

Add topic
Active discussions

திட்டம்தொகு

இக்கட்டுரை, 29 /1 /2012 அன்று; 17.30 GMT 'க்கு முன்னதாக என்னால் முழுமையாக தொகுக்கப்பட்டு விடும். --Selvasivagurunathan m

  மியூசிக் அகாதெமி (சென்னை) என்னும் கட்டுரை சென்னை தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித் திட்டம் சென்னை என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.
Return to "மியூசிக் அகாதெமி (சென்னை)" page.