பேரளவு ஒருங்கிணைச் சுற்று

பேரளவு ஒருங்கிணைச் சுற்று (Very Large Scale Integrated circuit; VLSI) என்பது பல்லாயிரம் திரிதடையங்களை ஒரு சில்லாக ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கும் ஒரு செய்முறையாகும். இந்த தொழிற்நுட்பம் 1970 களில் சிக்கலான குறைகடத்தி மற்றும் தொடற்பியல் துறைகளின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் உருவானது. நுண்செயலி ஒரு மிக அதிக-அளவு ஒருங்கிணைப்பு கருவியாகும்.