பொழிப்பு என்பது ஒரு வகை தொடை விகற்பமாகும்.

கீழ்க்கண்ட விகற்பத்தின் சூத்திரத்தில் இவ்விகற்பம் தடித்த சொற்களில் காட்டப்பபட்டுள்ளது:

"இருசீர் மிசைஇணை யாகும் பொழிப்பிடை யிட்டொருவாம்
இருசீ ரிடையிட்ட தீறிலி கூழை முதலிறுவாய்
வருசீ ரயலில் மேல்கீழ் வகுத்தமை தீர்கதுவாய்
வருசீர் முழுவதும் ஒன்றன்முற் றாமென்ப மற்றவையே." (யாப்பருங்கலக்காரிகை 19-வது செய்யுள்)

சீர்களின் அமைப்பு தொகு

செய்யுளின் அடியில் 1 மற்றும் 3 சீர்கள் ஒரே வகையான தொடை அமையப்பெறின் பொழிப்புத்தொடை விகற்பம் எனப்படும்.

தொடை விகற்ப வகைகள் தொகு

பின்வரும் 5 வகைகளில் இவ்விகற்பம் அமையும்:

  1. பொழிப்பு மோனைத் தொடை
  2. பொழிப்பு இயைபுத்தொடை
  3. பொழிப்பு எதுகைத்தொடை
  4. பொழிப்பு முரண் தொடை
  5. பொழிப்பு அளபெடைத்தொடை

எடுத்துக்காட்டுகள் தொகு

"மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்." (3-ம் திருக்குறள், அறத்துப்பால், கடவுள் வாழ்த்து)

மேற்கண்ட குறளில் முதலடியில் முதல் மற்றும் மூன்றாம் சீர்கள் "ம" என்று தொடங்குகின்றன. எனவே இச்செய்யுள் பொழிப்பு மோனைத் தொடை வகையைப் பின்பற்றுகிறது எனலாம்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பொழிப்பு&oldid=3398259" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது