மரபு அளவையியல்

மெய்யியலில் பத அளவையியல் (term logic), அல்லது மரபு அளவையியல் (traditional logic) அல்லது முற்கூற்று அளவையியல் அல்லது அரிசுட்டாட்டிலிய அளவையியல் என்பது அரிசுட்டாட்டில் தொடங்கிவைத்த அளவையியல் அணுகுமுறையாகும். இது பிறகு பெரிபேட்ட்ட்டிகப் பள்ளி சர்ந்த அவரது பின்னோடிகளால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டது; ஆனால் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வழக்கிழந்தது. பத அளவையியல் இடைக்காலத்தில் முதலில் இசுலாமிய அளவையியலில் அல்பராபியசுவால் பத்தாம் நூற்றாண்டில் மீட்டெடுக்கப்பட்டது. பிறகு பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் கிறித்தவ ஐரோப்பாவில் புதிய அளவையியலில் புத்துயிர்ப்பு பெற்று, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் புத்தியல் பயனிலை அளவையியல் கால்கொள்ளும் வரை வழக்கில் இருந்தது. மெய்யியலைப் புரிந்துகொள்ள பத அளவையிய்ல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. பிற்கு இந்த மரபு அளவையியலைக் குறியீட்டு அளவையியலும் பயனிலை அளவையியலும் பதிலீடு செய்தன. சிறந்த ப்யிற்சி உள்ளவரே மரபு அளவையிய்லைப் புரிந்து கொள்ளவியலும்.

அரிசுட்டாட்டிலின் முறைதொகு

குறிப்புகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

 • Bochenski, I. M., 1951. Ancient Formal Logic. North-Holland.
 • Louis Couturat, 1961 (1901). La Logique de Leibniz. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung.
 • Gareth Evans, 1977, "Pronouns, Quantifiers and Relative Clauses," Canadian Journal of Philosophy.
 • Peter Geach, 1976. Reason and Argument. University of California Press.
 • Hammond and Scullard, 1992. The Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, ISBN 0-19-869117-3.
 • Joyce, George Hayward, 1949 (1908). Principles of Logic, 3rd ed. Longmans. A manual written for use in Catholic seminaries. Authoritative on traditional logic, with many references to medieval and ancient sources. Contains no hint of modern formal logic. The author lived 1864–1943.
 • Jan Lukasiewicz, 1951. Aristotle's Syllogistic, from the Standpoint of Modern Formal Logic. Oxford Univ. Press.
 • John Stuart Mill, 1904. A System of Logic, 8th ed. London.
 • Parry and Hacker, 1991. Aristotelian Logic. State University of New York Press.
 • Arthur Prior
  1962: Formal Logic, 2nd ed. Oxford Univ. Press. While primarily devoted to modern formal logic, contains much on term and medieval logic.
  1976: The Doctrine of Propositions and Terms. Peter Geach and A. J. P. Kenny, eds. London: Duckworth.
 • Willard Quine, 1986. Philosophy of Logic 2nd ed. Harvard Univ. Press.
 • Rose, Lynn E., 1968. Aristotle's Syllogistic. Springfield: Clarence C. Thomas.
 • Sommers, Fred
  1970: "The Calculus of Terms," Mind 79: 1-39. Reprinted in Englebretsen, G., ed., 1987. The new syllogistic New York: Peter Lang. ISBN 0-8204-0448-9
  1982: The logic of natural language. Oxford University Press.
  1990: "Predication in the Logic of Terms," Notre Dame Journal of Formal Logic 31: 106–26.
  and Englebretsen, George, 2000: An invitation to formal reasoning. The logic of terms. Aldershot UK: Ashgate. ISBN 0-7546-1366-6.
 • Szabolcsi Lorne, 2008. Numerical Term Logic. Lewiston: Edwin Mellen Press.

வெளி இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மரபு_அளவையியல்&oldid=3131911" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது