மீராப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

மீராப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கான தொகுதி. இது பிஜ்னோர் பாராளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

இந்த தொகுதியில் முசாபர்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்க்காணும் பகுதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.[1]

  • ஜன்சாத் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட மீராப்பூர், போப்பா ஆகிய கனுங்கோ வட்டங்கள்
  • ஜன்சாத் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஜன்சாத் கனுங்கோ வட்டத்தின் சலார்பூர், ஜத்வாரா, கவால், தன்சாரி, ஜோலி, ரூர்காலி தலபாலி, நாக்லா புஜுர்க், கம்ஹேடா, திச்சா, கக்ரவுலி, தேவ்டா ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள்.
  • ஜன்சாத் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட மீராப்பூர் நகராட்சி, போகேர்ஹெரி நகராட்சி

(கனுங்கோ வட்டம் என்பது வட்டத்தின் உட்பிரிவாகும். பத்வார் வட்டம் என்பது கனுங்கோ வட்டத்தின் உட்பிரிவாகும்.)

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

இந்த தொகுதியில் இருந்து உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கு ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். உத்தரப் பிரதேசத்தின் பதினாறாவது சட்டமன்றத்தில், இந்த தொகுதியை ஜமீல் அகமது காஸ்மி முன்னிறுத்துகிறார்.[2]

சான்றுகள்தொகு