முரினா
மண்டையோட்டின் பக்கத்தோற்றம் (மேல்), இடதுப்புற பாதத்தில் விரிவாக்கச் சவ்வின் இணைப்பின் முதுகுப்புற தோற்றம் (கீழ்)
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
பிரிவு: முதுகுநாணி
வகுப்பு: பாலூட்டி
வரிசை: கைராப்பிடிரா
குடும்பம்: வெசுபெர்டிலியோனிடே
பேரினம்: முரியா
கிரே, 1842

முரினா (Murina) என்பது வெஸ்பர் வெளவால்களின் ஒரு பேரினமாகும்.

வகைப்பாட்டியல் தொகு

 • முரினா ஈனியா - வெண்கல குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா அன்னமிடிகா
 • முரினா அவுராட்டா - சிறிய குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா பாலென்சிசு [1] - பாலா குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா பீல்செபப் - பீல்செபூப்பின் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா பைகோலர் [2] - இரு வண்ணக் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா சினரேசியா - ஆஷி-சாம்பல் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா சைக்ளோடிசு - வட்ட-காது குழல்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா எலிரி - எலரியின் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா பேன்ஜிங்ஷானென்சிசு (ஹி, சியாவோ & ஜாவ், 2016 )
 • முரினா பியோனே
 • முரினா ஃப்ளோரியம் - புல்லாங்குழல் மூக்கு வெளவால்
  • முரினா ப்ளோரியம் ப்ளோரியம்
  • முரினா ப்ளோரியம் லனோசா
  • முரினா ப்ளோரியம் டாக்ஸோபீ
 • முரினா புசுகா - மங்கலான குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா கிராசிலிசு - மெல்லிய குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா ஹார்பியோலாய்டுகள் [3]
 • முரினா ஹரிசோனி [4] - ஹாரிசனின் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா ஹில்ஜெண்டோர்ஃபி - ஹில்ஜெண்டோர்ஃப் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா ஹட்டோனி - ஹட்டனின் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
  • முரினா ஹட்டோனி ஹட்டோனி
  • முரினா ஹட்டோனி ரூபெல்லா
 • முரினா ஜெயந்தியானா
 • முரினா கோண்டுமென்சுசு (சன், சோர்பா, தூ, மற்றும் மோட்டோகாவா, 2015)
 • முரினா லுகோகாசுடர் - கிரேட்டர் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
  • முரினா லுகோகாஸ்டர் லுகோகாஸ்டர்
  • முரினா லுகோகாஸ்டர் ரூபெக்சு
 • முரினா லோரெலியா
 • முரினா ப்ளூவியாலிசு
 • முரினா புட்டா - தைவான் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா ரெகோண்டிடா
 • முரினா ரோசெண்டாலி - கில்டட் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா ரியுக்யுவானா - ரியுக்யூ குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா சுய்லா - பழுப்பு குழல்-மூக்கு வெளவால்
  • முரினா சுல்லா சுய்லா
  • முரினா சூலா கேன்சென்சு
 • முரினா டெனெப்ரோசா - இருண்ட குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா டைன்சா [5]
 • முரினா டூபினாரிசு - ஸ்கல்லியின் குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா உசுரியென்சிசு - உசுரி குழாய்-மூக்கு வெளவால்
 • முரினா வால்ஸ்டோனி [6] - வால்ஸ்டனின் குழாய்-மூக்கு வெளவால்

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. Soisook, P.; Karapan, S.; Satasook, C.; Bates, P.J.J. (2013). "A New Species of Murina (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) from Peninsular Thailand". Zootaxa 3746 (4): 567–579. doi:10.11646/zootaxa.3746.4.4. பப்மெட்:25113497. 
 2. Kuo, H.-C., Fang, |Y.-P., Csorba, G., Lee, L.-L. (2009) 'Three New Species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from Taiwan' Journal of Mammalogy 90, No. 4, pp=980-991
 3. Kruskop, S.V., Eger, J.L. (2008) 'A new species of tube-nosed bat Murina (Vespertilionidae, Chiroptera) from Vietnam' Acta Chiropterologica, 10, Number 2, 213-220
 4. Csorba, G., Bates, P.J.J. (2005) 'Description of a new species of Murina from Cambodia (Chiroptera: Vespertilionidae: Murininae)' Acta Chiropterologica 7. No. 1, pp=1-7
 5. Csorba, G., Vu, D.T., Bates, P.J.J., Furey, N.M. (2007) 'Description of a new species of Murina from Vietnam (Chiroptera: Vespertilionidae: Murininae', Occasional Papers, Museum of Texas Tech University, 268, No. 1, pp=1-10
 6. Csorba, G.,Son, N.T., Saveng I.,Furey, N.M. (2011) 'Revealing cryptic bat diversity: three new Murina and redescription of M. tubinaris' from Southeast Asia Journal of Mammalogy 92.4,|pp=891-904

ஆதாரங்கள் தொகு

 • Kuo, H.-C.; Fang, Y.-P.; Csorba G. & Lee, L.-L. 2009. Three New Species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from Taiwan. Journal of Mammalogy 90 (4): 980–991.
 • Furey, N.M.; Thong, V.D.; Bates, P.J.J.; Csorba, G. (2009). Description of a new species belonging to the Murina 'suilla-group' (Chiroptera: Vespertilionidae: Murininae) from north Vietnam. Acta Chiropterologica 11 (2): 225–236.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முரினா&oldid=3490029" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது