மூச்சுக்குழாய் (முதுகுநாணி)

Vertebrate trachea
Illu conducting passages-ta.svg
Conducting passages.
Gray1204.png
Laryngoscopic view of interior of larynx. (Trachea labeled at bottom.)
கிரேயின்

subject #237 1084

தமனி tracheal branches of inferior thyroid artery
சிரை brachiocephalic vein, azygos vein accessory hemiazygos vein
ம.பா.தலைப்பு Trachea

மூச்சுக்குழாய், மூச்சுப்பாதை அல்லது காற்றுக்குநாய் என்பது மூக்கின் அடிப்பகுதியினையும், நுரையீரலையும் இணைக்கும் பாதையாகும்.

படிமங்கள்தொகு

உசாத்துணைதொகு