மூச்சுக்குழாய் (முதுகுநாணி)

மூச்சுக்குழாய், மூச்சுப்பாதை அல்லது காற்றுக்குநாய் என்பது மூக்கின் அடிப்பகுதியினையும், நுரையீரலையும் இணைக்கும் பாதையாகும்.

Vertebrate trachea
Conducting passages.
Laryngoscopic view of interior of larynx. (Trachea labeled at bottom.)
கிரேயின்

subject #237 1084

தமனி tracheal branches of inferior thyroid artery
சிரை brachiocephalic vein, azygos vein accessory hemiazygos vein
ம.பா.தலைப்பு Trachea

படிமங்கள்

தொகு

உசாத்துணை

தொகு