முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
புளச்சிக் என்பவர் காட்டும் 'உணர்ச்சிக் கோட்பாட்டு உருளை'
இதில் தொல்காப்பியம் போன்ற எண்கோணப் பார்வை கோணப் பார்வை காணப்படுகிறது

மெய்ப்பாட்டைத் தோற்றுவிக்கும் உணர்ச்சிகள் ஒருவகை உளவியல் கோட்பாடு. இவற்றை வரலாறு, சமூகம், நரம்பியல் முதலான பல கோணங்களில் ஆராய்வது ஒரு வகை. [1]

மெய்யில் தென்படும் உணர்ச்சிகளே மெய்ப்பாடு. இந்த மெய்ப்பாடுகளைத் தொல்காப்பியர் புறத்திணைக்கு உரியவை எனவும், அகத்திணைக்கு உரியவை எனவும் பாகுபடுத்திக்கொண்டு விளக்கியுள்ளார். இன்னின்ன சூழலில் இன்னின்ன மெய்ப்பாடு தோன்றும் என அவரது கண்ணோட்டம் விரிகிறது.

தொல்காப்பியர் காட்டிய மெய்ப்பாடுகள் பற்றிய கட்டுரையை மெய்ப்பாடு (தொல்காப்பிய நெறி) பக்கத்தில் காணலாம்.

மேலைநாட்டார் இவற்றை உணர்ச்சிகள் என்னும் மனவெழுச்சி நிலையிலேயே பாகுபடுத்திக்கொண்டு ஆராய்கின்றனர். இவர்களின் பகுப்பு முறைகள் இவ்வாறு அமைந்துள்ளன.

பொருளடக்கம்

ஒப்புநோக்குகதொகு

உணர்ச்சிகள் பார்வைதொகு

முதன்மையான அடிப்படை உணர்வுகள் ஆறு எனவும், அவற்றை உந்தும் இரண்டாம்-நிலை உணர்வுகள் இவை எனவும், அடிப்படை உணர்வுகளின் கூறுகளான மூன்றாம்-நிலை இவை எனவும் பாகுபடுத்தி அவர்கள் ஆய்ந்துள்ளனர். [2]

சில கோட்பாடுகள்தொகு

ஆர்ட்டொனி, டூனர் என்னும் இரு அறிஞர்கள் [3] 1990 ஆம் ஆண்டு அவர்களுக்கு முன்னர் உணர்ச்சிகளைப் பற்றி ஆராய்ந்த மேலைநாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துக்களைத் தொகுத்துப் பார்த்தனர். அவர்கள் தந்துள்ள பட்டியல் இது.

நிரல்தொகு

கோட்பாட்டாளர்கள் அடிப்படை உணர்ச்சி - பகுப்புக் கோட்பாடுகள் பகுப்பு நிலை
பிளச்சிக்[4] ஏற்பு[5], எரிச்சல்[6], எதிர்பார்ப்பு[7], எதிர்ப்பு[8], மகிழ்வு[9], அச்சம்[10], துக்கம்[11], வியப்பு[12] 8
ஆர்னால்டு [13] சினம் [14], பொச்சாவாமை என்னும் விழிப்புணர்வு [15], தறுகண் [16], புறக்கணிப்பு [17], விழைவு [18], ஏக்கம் [19], அச்சம் [20], வெறுப்பு [21], நம்பிக்கை [22], காதல் [23], கலக்கம் [24] 11
ஏக்கன், பிரீசன் & எல்சுவர்த் [25] சினம் [26], அருவருப்பு [27], அச்சம் [28], மகிழ்ச்சி [29], துக்கம் [30], வியப்பு [31] 6
பிரிஜ்டா [32] வேட்கை [33], உவகை [34], ஈடுபாடு [35], மருட்கை [36], வியப்பு [37], [38] sorrow 6
கிரே [39] வஞ்சின வன்கொடுமை [40], விழைவு [41], மகிழ்வு [42] 3
ஈசாடு [43] சினம் [44], எதிர்ப்பு [45], அருவருப்பு [46], துயரம் [47], அச்சம் [48], கயமை [49], விழைவு [50], மகிழ்வு [51], நாணம் [52], மருட்கை [53] 10
ஜேம்ஸ் [54] அச்சம் [55], துயரம் [56], காதல் [57], வெகுளி [58] 4
மெக்டுகல் [59] சினம் [60], அருவருப்பு [61], பெருமிதம் [62], அச்சம் [63], பணிவு [64], இளிவரல் [65], மருட்கை [66] 7
மௌரர் [67] இடும்பை [68], இன்பம் [69] 2
ஆட்லி & ஜான்சன்-லைடு [70] சினம் [71], அருவருப்பு [72], ஆர்வம் [73], மகிழ்ச்சி [74], துக்கம் [75] 5
பங்கசெப் [76] எதிர்பார்ப்பு [77], அச்சம் [78], வெகுளி [79], அவலம் [80] 4

கோட்பாட்டு முடிவுகள்தொகு

மேற்கண்ட நிரலை ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து அவர்கள் கண்ட முடிவு இந்த நிரல்.

நிரல்தொகு

அடிப்படை உணர்ச்சிகள் இரண்டாம்-நிலை உந்திகள் மூன்றாம்-நிலை உந்திகள்
அன்பு [81] (1)ஆர்வம் [82]
(2) காமம் [83]
(3) ஏக்கம் [84]
(1) வழிபாடு [85], ஆர்வம் [86], அன்பு [87], விழைவு [88], விருப்பம் [89], ஈர்ப்பு [90], கவனம் [91], வேட்கை [92], கனிவு [93], மனப்பாங்கு [94]
(2) மனவெழுச்சி [95], ஆசை [96], இணைவிழைச்சு என்னும் பாலுணர்வு [97], பாசம் [98], மையல் [99]
(3) ஏக்கம் [100]
மகிழ்ச்சி [101] (1) பொலிவு [102]
(2) உவகை [103]
(3) நம்பிக்கை [104]
(4) பெருமிதம் [105]
(5) நிறைவுடைமை [106]
(6) களிப்பு [107]
(7) சிக்கல்-தீர்தல் [108]
(1) களியாட்டம் [109], இன்பம் [110], உவகை [111], கொண்டாட்டம் [112], துழனி [113], உல்லாசம் [114], சோக்கு [115], மகிழ்ச்சி [116], திளைப்பு [117], நுகர்வு [118], மனச்செழுமை [119], பூரிப்பு [120], கேளிக்கை [121], பெருமிதம் [122], நிறைவு [123], எக்காளம் [124], உயர்வுள்ளல் [125]
(2) உற்சாகம் [126], முனைப்பார்வம் [127], திளைப்பார்வம் [128], உளக்கிளர்ச்சி[129], உடல்-சிலிர்ப்பு [130], பூரிப்பு [131]
(3) தன்னிறைவு [132], விருப்பின்பம் [133]
(4) வீறு [134], வெற்றி [135]
(5) எதிர்பார்ப்பு [136], நம்பிக்கை [137], நன்னல-நோக்கு [138]
(6) துள்ளல் [139], பரவசம் என்னும் கழிபேருவகை [140]
(7) சிக்கல்-தீர்தல் [141]
மருட்கை [142] மருட்கை [143] வியப்பு-நிலை[144], மருட்கை [145], வியப்பலை [146]
வெகுளி [147] (1) எரிச்சல் [148]
(2) எரிச்சலைத் தூண்டுதல் [149]
(3) சினமூட்டுதல் [150]
(4) வெறுப்பு [151]
(5) பொறாமை [152]
(6) புறக்கணித்தல் [153]
(1) அடம்பிடித்தல் [154], எரிச்சலூட்டுதல் [155], பிடிவாதம் [156], துன்புறுத்துதல் [157], அலைக்களித்தல் [158], கயமைத்தனம் [159]
(2) தொணதொணப்பு [160], வெறுப்பூட்டுதல் [161]
(3) வெகுளி [162], சினம் [163], சினமூட்டுதல் [164], குத்தல்-பேச்சு [165], கடுஞ்சினம் [166], புறக்கணித்தல் [167], வெறுப்பூட்டுதல் [168], கசப்பூட்டுதல் [169], வெறுப்பு [170], தூக்கி-எறிந்து பேசல் [171], திட்டுதல் [172], காறி-உமிழ்தல் [173], வஞ்சம் [174], விரும்பாமை [175], தணியாச் சினம் [176]
(4) அருவருப்பு [177], புரட்சி [178], எதிர்ப்பு [179]
(5) பொறாமைச்செயல் [180], பொறாமை-உள்ளம் [181]
(6) மாறுபடப் பேசல் [182]
துக்கம் [183] (1) துன்புறுதல் [184]
(2) துயரம் [185]
(3) ஏமாறுதல் [186]
(4) இளிவரல் [187]
(1) வேதனை [188], துன்புறுதல் [189], காயம் [190], உடல்நோவு [191]
(2) பதட்டம் [192], மனக்கசப்பு [193], நம்பிக்கை-இன்மை [194], மனமயக்கம் [195], மாழ்குதல் [196], துயரம் [197], மகிழ்வின்மை [198], கடுந்துயரம் [199], அழுகை [200], அவலம் [201], தொடர்-துயரம் [202], சலிப்பு [203]
(3) அழிவு [204], ஏமாற்றம் [205], துன்பம் [206]
(4) கயமைத்தனம் [207], நாணம் [208], ஏமாற்ற-நினைவு [209], உள்ளம் நய்ந்துபோகும் நைவு [210]

அடிக்குறிப்புதொகு

 1. emotion
 2. அடிப்படை உணர்ச்சிகள்
 3. Ortony and Turner (1990)
 4. Plutchik
 5. Acceptance
 6. anger
 7. anticipation
 8. disgust
 9. joy
 10. fear
 11. sadness
 12. surprise
 13. Arnold
 14. Anger
 15. aversion
 16. courage
 17. dejection
 18. desire
 19. despair
 20. fear
 21. hate
 22. hope
 23. love
 24. sadness
 25. Ekman, Friesen, and Ellsworth
 26. Anger
 27. disgust
 28. fear
 29. joy
 30. sadness
 31. surprise
 32. Frijda
 33. Desire
 34. happiness
 35. interest
 36. surprise
 37. wonder
 38. கவலை
 39. Gray
 40. Rage and terror
 41. anxiety
 42. joy
 43. Izard
 44. Anger
 45. contempt
 46. disgust
 47. distress
 48. fear
 49. guilt
 50. interest
 51. joy
 52. shame
 53. surprise
 54. James
 55. Fear
 56. grief
 57. love
 58. rage
 59. McDougall
 60. Anger
 61. disgust
 62. elation
 63. fear
 64. subjection
 65. tender-emotion
 66. wonder
 67. Mowrer
 68. Pain
 69. pleasure
 70. Oatley and Johnson-Laird
 71. Anger
 72. disgust
 73. anxiety
 74. happiness
 75. sadness
 76. Panksepp
 77. Expectancy
 78. fear
 79. rage
 80. panic
 81. Love
 82. Affection
 83. Lust
 84. Longing
 85. Adoration
 86. affection
 87. love
 88. fondness
 89. liking
 90. attraction
 91. caring
 92. tenderness
 93. compassion
 94. sentimentality
 95. Arousal
 96. desire
 97. lust
 98. passion
 99. infatuation
 100. Longing
 101. Joy
 102. Cheerfulness
 103. Zest
 104. Contentment
 105. Pride
 106. Optimism
 107. Enthrallment
 108. Relief
 109. Amusement
 110. bliss
 111. cheerfulness
 112. gaiety
 113. glee
 114. jolliness
 115. joviality
 116. joy
 117. delight
 118. enjoyment
 119. gladness
 120. happiness
 121. jubilation
 122. elation
 123. satisfaction
 124. ecstasy
 125. euphoria
 126. Enthusiasm
 127. zeal
 128. zest
 129. excitement
 130. thrill
 131. exhilaration
 132. Contentment
 133. pleasure
 134. Pride
 135. triumph
 136. Eagerness
 137. hope
 138. optimism
 139. Enthrallment
 140. rapture
 141. Relief
 142. Surprise
 143. Surprise
 144. Amazement
 145. surprise
 146. astonishment
 147. Anger
 148. Irritation
 149. Exasperation
 150. Rage
 151. Disgust
 152. Envy
 153. Torment
 154. Aggravation
 155. irritation
 156. agitation
 157. annoyance
 158. grouchiness
 159. grumpiness
 160. Exasperation
 161. frustration
 162. Anger
 163. rage
 164. outrage
 165. fury
 166. wrath
 167. hostility
 168. ferocity
 169. bitterness
 170. hate
 171. loathing
 172. scorn
 173. spite
 174. vengefulness
 175. dislike
 176. resentment
 177. Disgust
 178. revulsion
 179. contempt
 180. Envy
 181. jealousy
 182. Torment
 183. Sadness
 184. Suffering
 185. Sadness
 186. Disappointment
 187. Shame
 188. Agony
 189. suffering
 190. hurt
 191. anguish
 192. Depression
 193. despair
 194. hopelessness
 195. gloom
 196. glumness
 197. sadness
 198. unhappiness
 199. grief
 200. sorrow
 201. woe
 202. misery
 203. melancholy
 204. Dismay
 205. disappointment
 206. displeasure
 207. Guilt
 208. shame
 209. regret
 210. remorse