கணிதத்தில் ஒரு முழு எண்ணின்வகுஎண் அல்லது வகுத்தி (divisor) என்பது, வேறு ஏதேனுமொரு முழுஎண்ணுடன் பெருக்கப்படும்போது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட முழுஎண் கிடைக்குமாறு அமைகின்ற ஒரு முழுஎண்ணாகும். ஒரு முழுஎண்ணின் வகுஎண் அம்முழு எண்ணின் ’காரணி’ எனவும் அழைக்கப்படும். எண் 1 ஆனது அனைத்து முழுஎண்களுக்கும் வகுஎண்ணாக அமையும். ஒவ்வொரு முழுஎண்ணும் தனக்குத்தானே வகுஎண்ணாகும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

1 இன் வகுஎண்கள் = {1}
2 இன் வகுஎண்கள் = {1, 2}
3 இன் வகுஎண்கள் = {1, 3}
4 இன் வகுஎண்கள் = {1, 2, 4}
......
10 இன் வகுஎண்கள் = {1, 2, 5, 10}

வரையறை

தொகு

பொதுவாக வகுஎண் என்பது இருவிதமாக வரையறுக்கப்படுகிறது:

 •     ஆகிய இரு முழுஎண்களுக்கு,
 .[1] என்றவாறு   என்ற முழுஎண் இருக்குமானால்:
  ஆனது  ஐ வகுக்கும் என்றும்;
  இன் வகுஎண்   என்றும்;
  ஆனது   இன் மடங்கு என்றும் கூறப்படும்.
இக்கூற்றின் குறியீடு:
 

இந்த வரையறையின்படி   என்பது உண்மையாகும்.

 • மேற்காணும் வரையறையில்,  .[2] என்ற கட்டுப்பாட்டைச் சேர்த்தால்   என்பது உண்மையாகாது.

பொதுவானவை

தொகு
 • ஒரு முழுஎண்ணின் வகுஎண்கள் மிகைமுழுஎண்களாகவோ அல்லது குறை முழுஎண்களாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக வகுஎண்கள் என்னும்போது மிகைவகுஎண்கள் மட்டுமே குறிக்கப்படுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு:

வகுஎண்களின் வரையறைப்படி, 1, 2, 4, −1, −2, −4 ஆகிய ஆறு எண்களுமே 4 இன் வகுஎண்கள் ஆகும். ஆனால் 4 இன் வகுஎண்களென 1, 2, 4 ஆகிய மிகை வகுஎண்கள் மட்டுமே குறிப்பிடப்படுகின்றன.

 • 1 மற்றும் −1 ஆகிய இரண்டும் அனைத்து முழுஎண்களையும் வகுக்கும். அதாவது அவையிரண்டும் அனைத்து முழுஎண்களுக்கும் வகுஎண்களாகும்.
 • ஒவ்வொரு முழுஎண்ணும் தனக்குத்தானே வகுஎண்ணாகும்.[3]
 • ஒவ்வொரு முழுஎண்ணும் பூச்சியத்தினை வகுக்கும். அதாவது ஒவ்வொரு முழுஎண்ணும் பூச்சியத்தின் வகுஎண்ணாகும்.[3]
 • 1, −1, n , −n ஆகியவை n இன் ’மிகஎளிய வகுஎண்கள்’ அல்லது ”வெளிப்படையான வகுத்திகள்” (trivial divisors) என அழைக்கப்படும்.
 • ஒரு பூச்சியமற்ற முழுஎண்ணுக்குக் குறைந்தபட்சம் வெளிப்படையெற்ற, (அ-து ஒன்றையும் அதே எண்ணும் அல்லாத) ஒரு வகுஎண்ணாவது இருக்குமானல் அந்த பூச்சியமற்ற முழுஎண் பகு எண் எனப்படும்.
 • எண் 2 ஆல் வகுபடும் முழுஎண்கள் இரட்டை எண்கள் எனவும் 2 ஆல் வகுபடாத முழுஎண்கள் ஒற்றை எண்களெனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்

தொகு
 •   என்பதால் 42 இன் வகுஎண் 7. அதாவது,  .

42 ஆனது 7 ஆல் வகுபடும் அல்லது 42 ஆனது 7 இன் மடங்கு அல்லது 42 இன் காரணி 7 என்றும் கூறலாம்.

 • எண் 6 இன் மிகஎளியதற்ற வகுஎண்கள்: 2, −2, 3, −3.
 • 42 இன் நேர் வகுஎண்கள்: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42.
 •   என்பதால்  .
 • எண் 60 இன் நேர் வகுஎண்களின் கணம்:
 

மேலதிகக் குறியீடுகளும் கூற்றுகளும்

தொகு

சில அடிப்படை விதிகள்

தொகு
 •   மற்றும்   எனில்,  , அதாவது வகுபடும்தன்மை ஒரு கடப்பு உறவாகும் (transitive relation).
 •   மற்றும்   எனில்,   அல்லது  .
 •   மற்றும்   எனில்   மற்றும்  .[4]

எனினும்   மற்றும்   எனில்,   என்பது எப்பொழுதும் உண்மையாகாது.

எடுத்துக்காட்டு:

  and   ஆனால் 5 ஆனது 6ஐ வகுப்பதில்லை.
 •   மற்றும் மீபொவ  எனில்,  . இது ’யூக்ளிடின் முற்கோள்’ (Euclid's lemma) என அழைக்கப்படுகிறது.
 •   ஒரு பகா எண் மற்றும்   எனில்,   அல்லது  .

தகு வகுஎண்கள்

தொகு
 •   இன் ’தகு வகுஎண்’ (proper divisor) அல்லது ‘மீதியில்லப் பகுதி’ (aliquot part) என்பது   அல்லாத அதன் ஒரு மிகைவகுஎண் ஆகும்.   ஐ மீதியின்றி வகுக்காத எண்   இன் ‘சரிநேர் கூறாகாத பகுதி’ (aliquant part) எனப்படும்.
 •   மற்றும்   இன் ஒரேயொரு தகு வகுஎண் 1 மட்டுமேயெனில்,   ஒரு பகாஎண்ணாகும். .

அதாவது, ஒவ்வொரு பகாஎண்ணுக்கும் இரண்டே இரண்டு வகுஎண்கள் மட்டுமே உண்டு. ( எண் 1 மற்றும் அதே எண்)

வகுஎண்களின் எண்ணிக்கை

தொகு
 •   ஆனது   இன் பகாக் காரணியாக்கம்

எனில்,

  இன் நேர் வகுஎண்களின் எண்ணிக்கை ( ):
 
 • ஒவ்வொரு இயல் எண்   க்கும்,  .
 •   இன் நேர் வகுஎண்களின் எண்ணிக்கை ஒரு பெருக்கல் சார்பாகும் . அதாவது   மற்றும்   இரண்டும் சார்பகா எண்கள் எனில்:
 .
எடுத்துக்காட்டு:
 ; (42 இன் எட்டு வகுஎண்கள்: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42)

எனினும் நேர் வகுஎண்களின் எண்ணிக்கை ஒரு முழுமையான பெருக்கல் சார்பு கிடையாது. அதாவது   மற்றும்   ஆகிய இரு எண்களுக்கிடையே ஒரு பொது வகுஎண் இருந்தால்   என்பது உண்மையாகாது.

 •   இன் நேர் வகுஎண்களின் கூடுதலுமொரு பெருக்கல் சார்பாகும். இதன் குறியீடு:  

எடுத்துக்காட்டு:  

குறிப்புகள்

தொகு
 1. for instance, Sims 1984, p. 42 or Durbin 1992, p. 61
 2. Herstein 1986, p. 26
 3. 3.0 3.1 இக்கூற்றுக்கு 0|0 என்பதை உண்மையாகக் கொள்ளும் முதல்வரையறையை எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். அல்லது கூற்றினை பூச்சியமற்ற முழுஎண்களுக்கெனக் கொள்ள வேண்டும்
 4.  . Similarly,  

மேற்கோள்கள்

தொகு
 • Durbin, John R. (1992). Modern Algebra: An Introduction (3rd ed.). New York: Wiley. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-51001-7.
 • Richard K. Guy, Unsolved Problems in Number Theory (3rd ed), Springer Verlag, 2004 பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-387-20860-7; section B.
 • Herstein, I. N. (1986), Abstract Algebra, New York: Macmillan Publishing Company, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-02-353820-1
 • Øystein Ore, Number Theory and its History, McGraw–Hill, NY, 1944 (and Dover reprints).
 • Sims, Charles C. (1984), Abstract Algebra: A Computational Approach, New York: John Wiley & Sons, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-471-09846-9
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வகுஎண்&oldid=3842804" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது