வானியல் பொருட்களின் பட்டியல்கள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இந்தப்பட்டியல் வானியல் பொருட்களின் ஒரு முழுமையான பட்டியல்கள் அல்ல.

சூரிய மண்டல உறுப்பு தொடர்பான பட்டியல்தொகு

கிரகம் தொடர்பான பட்டியல்தொகு

சிறிய கிரகம் தொடர்பான பட்டியல்தொகு

நட்சத்திரம் தொடர்பான பட்டியல்தொகு

விண்மீன் தொகுப்பு தொடர்பான பட்டியல்தொகு

விண்முகிற் படலம் தொடர்பான பட்டியல்தொகு

விண்மீன் கொத்துகள் தொடர்பான பட்டியல்தொகு

விண்மீன் திரள் தொடர்பான பட்டியல்தொகு

வானியல் தொடரபான பட்டியல்கள்தொகு

அண்டக் கொத்துகள் தொடர்பான பட்டியல்தொகு

இவற்றையும் காண்கதொகு