வார்ப்புரு:திருப்பலி (வழிபாடு)

கத்தோலிக்க திருச்சபை
திருப்பலி வழிபாட்டின் கட்டமைப்பு
(இலத்தீன் வழிபாட்டு முறை)

""

திருப்பலிப் புத்தகமும் திருக்கிண்ணமும்

அ. தொடக்கச் சடங்குகள்
வருகை
பலிபீட வணக்கமும் மக்களுக்கு வாழ்த்தும்
மன்னிப்பு வழிபாடு
ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும்
உன்னதங்களிலே
சபை மன்றாட்டு
ஆ. அருள்வாக்கு வழிபாடு
அமைதி காத்தல்
திருநூல் வாசகங்கள்
வாசகங்களுக்கு இடையில் வரும் பாடல்கள்
மறையுரை
விசுவாச அறிக்கை
பொது மன்றாட்டு
இ. நற்கருணை வழிபாடு
காணிக்கைகளைத் தயார் செய்தல்
காணிக்கை மன்றாட்டு
நற்கருணை மன்றாட்டு
திருவிருந்துச் சடங்கு:
ஆண்டவரின் செபம்
சமாதானச் சடங்கு
அப்பத்தைப் பகிர்தல்
கலத்தல்
நற்கருணை உட்கொள்ளுதல்
நன்றி மன்றாட்டு
ஈ. முடிவுச் சடங்கு
ஆதாரம்: உரோமைத் திருப்பலிப் புத்தகத்தின் பொதுப் போதனை[1]

வலைவாசல்:கிறித்தவம்

மேற்கோள்கள்

  1. The General Instruction of the Roman Missal. Copyright © 2011, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. All rights reserved.