வார்ப்புரு:மத்திய ஆசியா


மத்திய ஆசியநாடுகள்
ஆப்கானிஸ்தான்கசாக்ஸ்தான்கிர்கிஸ்தான்மங்கோலியாரஷ்யாதாஜிக்ஸ்தான்துருக்மெனிஸ்தான்உஸ்பெகிஸ்தான்