விக்கிப்பீடியா:கலைச்சொல் ஒத்தாசை/உயிரியல்/n

  • Nutrient - ஊட்டக்கூறு
  • Nutrition - ஊட்டச்சத்து