அதிகபடியான செல்களுக்கான பாலிமெரிக் பொருட்கள்

அதிகபடியான செல்களுக்கான பாலிமெரிக் பொருட்கள் (EPS கள்)  என்பது இயற்கையான பாலிமர்கள் .  இது நுண்ணுயிரிகளால் அதன் சூழ்நிலையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது .   உயர் மூலக்கூறு எடையுடையது, .[1] EPS கள் உயிர்த்திரைகளில் செயல்பாட்டு மற்றும் கட்டமைப்பு ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்குவதோடு, ஒரு உயிர் வேதியியல் இயற்பியல் பண்புகளை நிர்ணயிக்கும் அடிப்படை கூறுகளாக கருதப்படுகின்றன.

Extracellular polymeric substance matrix formation in a biofilm

EPS கள் பெரும்பாலும் பாலிசாக்கரைடுகளை (எக்ஸோபோலிசக்கரைடுகள்) மற்றும் புரதங்களை உருவாக்குவதோடு டி.என்.ஏ, கொழுப்பு மற்றும் ஹேமிக் பொருட்கள் போன்ற மற்ற பொிய-மூலக்கூறுகளும் கொண்டுள்ளன.. EPS கள் பாக்டீரியா குடியேற்றங்களின் கட்டுமானப் பொருட்களாக இருக்கின்றன, அவை செல் வெளிப்புற மேற்பரப்பில் இணைக்கப்பட்டு அல்லது அதன் வளர்ச்சி ஊடகத்தில் இரகசியமாக வைக்கப்படுகின்றன. இந்த கலவைகள் உயிர் திரை உருவாக்கம் மற்றும் மேற்பரப்புகளுக்கு செல்கள் இணைப்பில் முக்கியம் பெறுகிறது. ஒரு உயிா் திரையின் மொத்த கரிமப்பொருளின் 50% முதல் 90% ஆக இருக்கிறது.EPSs ஆனது ஒரு உயிரி எரிபொருள் மொத்த கரிம மேட்டிலிருந்து 50% முதல் 90% வரை இருக்கும்.[2][3][4]

[சான்று தேவை][சான்று தேவை]

மேலும் காண்கதொகு

  • பலசெல் உயிரினங்களில் உள்ள அதிகபடியான செல்தொகுப்பு

மேற்காேள்கள்தொகு

  1. "Volumetric measurements of bacterial cells and extracellular polymeric substance glycoconjugates in biofilms". Biotechnol. Bioeng. 88 (5): 585–92. 2004. doi:10.1002/bit.20241. பப்மெட்:15470707. 
  2. Flemming, Hans-Curt; Wingender, Jost; Griebe, Thomas; Mayer, Christian (December 21, 2000), "Physico-Chemical Properties of Biofilms", in L. V. Evans (ed.), Biofilms: Recent Advances in their Study and Control, CRC Press, p. 20, ISBN 978-9058230935
  3. Donlan RM (2002). "Biofilms: microbial life on surfaces". Emerging Infect. Dis. 8 (9): 881–90. doi:10.3201/eid0809.020063. பப்மெட்:12194761. பப்மெட் சென்ட்ரல்:2732559. http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/8/9/02-0063_article. 
  4. "Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant microorganisms". Clin. Microbiol. Rev. 15 (2): 167–93. 2002. doi:10.1128/CMR.15.2.167-193.2002. பப்மெட்:11932229.