இரண்டாம் தமிழ் சங்கம்

தமிழ் கடவுள் முருகன் தலைமையில் தமிழ் மொழி புது வடிவம் பெற்றது.

இரண்டாம் தமிழ் சங்கம் கபாடபுரம் நகரத்தில் கி. மு. 3700 இல் பல தமிழ்ப் புலவர்களால் அகத்தியம், தொல்காப்பியம், பூதபுராணம், மாபுராணம் ஆகிய நூல்கள் இயற்றப்பட்டன. இதில் தொல்காப்பியம் மட்டுமே நமக்கு கிடைத்துள்ளது.