பதினெண் உபபுராணங்கள்

(உப புராணங்கள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

உபபுராணங்கள் மகா புராணங்களை விட சிறியதாகவும் காலத்தில் பிற்பட்டதாகவும் இருக்கும்.

18 உபபுராணங்கள் தொகு

உசாத்துணை தொகு

  • பாரத பண்பாடு, விவேகானந்த கேந்திரம் வெளியீடு, விவேகானந்தபுரம், கன்னியாக்குமரி - 02.